Публічний договір

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом № 1 від 12.06.2013 р.

Генерального директора ТОВ «ТБ-НЕТ»

Ю.В. Троцько

Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг

Цей Публічний договір про надання телекомунікаційних послуг регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «ТБ-НЕТ». Цей договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має відповідну юридичну силу.

Терміни, що використовуються в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, наведені нижче. Інші терміни, що не визначені в цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг, мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

У цьому Публічному договорі про надання телекомунікаційних послуг терміни вживаються у такому значенні:

Оператор — товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ-НЕТ», яке володіє власною Мережею та обслуговує її відповідно до отриманих у встановленому порядку ліцензій. Оператор включений до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій на підставі Рішення НКРЗ від 29.03.2012 року № 161.

Абонент — фізична особа, що уклала з Оператором Договір.

Договір — цей публічний договір про надання телекомунікаційних послуг, який укладається між Абонентом та Оператором  шляхом  прийняття  Абонентом  пропозиції  Оператора  укласти  Договір шляхом  виконання  дій, передбачених умовами цього Договору.

Послуга  —  телекомунікаційна  послуга  з доступу  до  мережі  Інтернет  (за  технологією  Ethernet, PON), яка надається Оператором Абонентам у відповідності до умов діючих Тарифних планів.

Додаткові послуги — послуги Оператора, які не входять у відповідний обраний Абонентом Тарифний план та замовляються Абонентом окремо у встановленому для відповідної Додаткової послуги порядку.

Сайт Оператора (Сайт)   –   сайт   Оператора   в   мережі   Інтернет,   що   розміщений   за   адресою:

http://www.tv-net.com.ua/

Мережа Оператора — сукупність майна і споруд зв’язку Оператора, об’єднаних у єдиному технологічному процесі для забезпечення надання Абонентам Послуг.

Первинний платіж  — платіж  за  організацію  підключення  до  мережі Оператора  для  надання Абоненту замовлених ним Послуг, який має сплачуватися Абонентом після укладення Договору при замовленні Абонентом відповідного набору телекомунікаційних послуг. Розмір, порядок та строки оплати Первинного платежу визначається у Тарифних планах Оператора.

Особистий кабінет – веб-сторінка на Сайті Оператора, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом Послуг, поточний стан Особового рахунку Абонента та іншу інформацію. Крім того, на цій сторінці здійснюється замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету, логін та пароль Абонента вказується у наданій Абоненту при підключенні пам’ятці Абонента.

Тарифний план – сукупність цінових умов та тарифів, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, правила їх  застосування,   способи  розрахунків,   особливості   тарифікації,   та  іншу  інформацію,   які  затверджуються Оператором самостійно, та оприлюднюються на Сайті Оператора.

Сторона – Оператор або Абонент в залежності від контексту.

Сторони – Оператор та Абонент.

Приміщення Абонента – приміщення, яке належить  Абоненту на праві власності або використовується Абонентом на іншій правовій підставі.

Активація Послуг – виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Особовий  рахунок  –  рахунок  в  автоматизованій  системі  розрахунків  Оператора,  на  якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається баланс Особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається баланс Особового рахунку.

Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований  щомісячний  платіж  за  Послуги  та/або  Додаткові  послуги,  що  надаються  Оператором протягом розрахункового періоду.

Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Послуг, якою  є порт на телекомунікаційному обладнанні Оператора.

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента в розмірі всіх Щомісячних платежів, передбачених обраним(и)  Абонентом  Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені  та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий   період   надання   замовлених   Абонентом   та   активованих   Послуг   не збігається   з  повним календарним місяцем, його тривалість визначається за правилами, встановленими цим Договором або умовами Тарифних планів.

1. Загальні положення

1.1. Цей Договір розроблений  у відповідності  до чинного законодавства  України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 26.03.2009 р., Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», інших актів законодавства.

1.2. Цей Договір регулює відносини з приводу надання Оператором Абонентам Послуг та Додаткових послуг.

1.3. Договір вважається погодженим та укладеним Абонентом шляхом вчинення Абонентом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Оператором умовах, є підтвердження такої згоди Абонентом в Особистому кабінеті, та/або оплата Абонентом замовлених Послуг.

1.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифних планів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору.

1.5. Договір  є  публічним  і  безстроковим  та  діє  до  його  припинення  будь-якою  зі  Сторін  у  порядку, встановленому цим Договором.

1.6. Умови Договору визначаються Оператором самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Оператором з обов’язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Оператора. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.7.2 цього Договору, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами до Договору.

1.6.1. При  внесенні  змін  до  цього  Договору,  Оператор  розміщує  повідомлення  про  такі  зміни  на  Сайті Оператора не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Оператор  не  зобов’язаний  повідомляти  Абонента  про  внесення  змін.  При  цьому  Оператор  гарантує  та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

1.7. У разі, якщо чинним законодавством України встановлено норми, які суперечать умовам цього Договору, перевагу при застосуванні матимуть відповідні положення чи норми чинного законодавства України.

1.8. Обов’язковою  умовою  надання  Абоненту  Послуг  є наявність  у  Оператора  технічної  можливості  для надання Абоненту замовлених Послуг.

1.9. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Абонент зобов’язаний:

2.1.1. при отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 р., Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою КМУ від 11.04.2012 р. № 295, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність  кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

2.1.2забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Договором.

2.1.3. систематично, не рідше 1 разу на 10 (десять) календарних днів, перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особистого кабінету Абонента.

2.1.4. узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, у якому буде здійснено підключення обладнання Абонента, проведення Оператором кабелів та виконано підключення до Послуг.

2.1.5. для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні обладнання.

2.1.6. приймати   необхідні   заходи   по   захисту   власного   обладнання   від   дії   шкідливого   програмного забезпечення,   перешкоджати   розповсюдженню   спама   та   шкідливого   програмного   забезпечення   з   його обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору.

2.1.7. своєчасно  здійснювати  оплату  Послуг  та/або  Додаткових  послуг  згідно  з  встановленим  порядком розрахунків у Тарифному плані.

2.1.8повідомляти Оператора про відсутність Послуг, в тому числі внаслідок пошкодження Мережі Оператора або збою обладнання Оператора.

2.1.9. у разі, якщо технологія доступу до мережі Інтернет передбачає встановлення на території Абонента модему або іншого телекомунікаційного обладнання, Абонент зобов’язаний прийняти таке обладнання за Актом приймання-передачі і нести відповідальність за його втрату або пошкодження (у тому числі третіми особами). Умови використання обладнання вказуються в умовах відповідного Тарифного плану. Абонент зобов’язується повернути Оператору отримане обладнання протягом 5 (п’яти) календарних днів з дня припинення дії Договору, або відшкодувати його вартість у випадку втрати або пошкодження.

2.1.10. дотримуватися обмежень у користуванні Послугою, що передбачені цим Договором.

2.1.11. не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність.

2.1.12. не  допускати  використання  власного  обладнання  та  інших  пристроїв,  що  забезпечують отримання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого обладнання, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг   у  телекомунікаційній   мережі   Оператора чи нормальне   функціонування   мережевого   устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв’язку, передачі даних, послуг з доступу до мережі Інтернет).

2.1.13. забезпечувати  належну  конфіденційність,   зберігання  інформації  з  обмеженим  доступом, зокрема, аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої   інформації,   належать,   зокрема,   унікальні   логін   (login)   та   пароль   (password)   Абонента,   що використовуються  Абонентом  для  доступу  до  сторінки  Особистого кабінету  та  до  Послуг,  номер  Особового рахунку Абонента. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

2.2. Абонент має право:

2.2.1отримувати достовірну та вичерпну інформацію про Послуги, що надаються Оператором у відповідності до умов Договору.

2.2.2. замовляти  у  Оператора  будь-які  Додаткові  послуги,  якщо  вони  пропонуються  Абоненту.  Порядок замовлення Додаткових послуг вказаний в умовах Тарифних планів.

2.2.3. при  користуванні  Послугами  обирати  інші  Тарифні  плани,  перехід  на  які  дозволено  Оператором, відповідно до умов Тарифних планів.

2.2.4. своєчасно отримувати замовлені Послуги встановленої якості.

2.2.5. письмово повідомляти Оператора про будь-які претензії, пов’язані з отриманням Послуг.

2.2.6. відмовитися  від  подальшого  користування  Послугами  Оператора  та  розірвати  Договір  у  порядку, визначеному Договором та/або умовами Тарифних планів.

2.2.7. абонент має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

2.3. Абоненту забороняється:

2.3.1. використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

2.3.2. замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

2.3.3. вчиняти    та    сприяти    вчиненню    будь-яких    дій,    що    перешкоджають    роботі    інших    абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

2.3.4брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

2.3.5. порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

2.3.6. встановлювати обладнання та використовувати Послуги в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

2.3.7. здійснювати несанкціонований доступу до Послуг.

2.3.8. відправляти   мережею   Інтернет   інформацію,   яка  за  своїм   змістом   суперечить   вимогам   чинного законодавства.

2.3.9. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську   гідність,   пропагують   насильство   та   екстремізм,   розпалюють   расову,   національну   або   релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

2.3.10. пересилати,   публікувати,   передавати,   відтворювати  та  розповсюджувати   будь-яким   способом   за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства  про охорону  авторського  права  та інтелектуальної  власності,  без дозволу  власника  або його уповноваженого представника.

2.3.11. використовувати для отримання Послуг обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

2.3.12. використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спама. Зокрема, неприпустимими є наступні дії:

2.3.12.1. масова розсилка попередньо неузгоджених електронних листів (mass mailing); під масовою розсилкою розуміється як надіслання багатьом одержувачам, так і багаточисельне надіслання одному одержувачу; під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією;

2.3.12.2. неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

2.3.13використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, логіни, паролі, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

2.3.14. фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

2.3.15. використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

2.3.16. здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

2.4. Оператор зобов’язаний:

2.4.1. надавати   Абоненту   Послуги   цілодобово   згідно   з   затвердженими   НКРЗ   та   ЦОВЗ   граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

2.4.2. здійснювати  повідомлення  Абонентів  про  зміну  або скасування  існуючого  Тарифного  плану шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті Оператора або у інших засобах масової інформації не пізніше, ніж за чотирнадцять календарних днів до вступу вищевказаних змін у дію. При цьому зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

2.4.3. на вимогу  Абонента  надавати інформацію  про ліцензії  Оператора  на право  обслуговування Мережі Оператора, режим роботи підприємства Оператора, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Оператором), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

2.4.4. відновити надання  Послуг  у разі збою у роботі обладнання  Оператора  та/або пошкодження Мережі Оператора протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити  Абонента  про інший строк  у  разі,  якщо  відновлювальні  роботи неможливо  провести  протягом  5 робочих днів.

2.4.5. замінити Абоненту модем та/або інше телекомунікаційне обладнання (якщо таке надавалося Абоненту) у разі виходу його з ладу не з вини Абонента або третіх осіб. Заміна повинна бути здійснена у 10-денний строк з моменту отримання від Абонента заяви про заміну обладнання. Якщо буде встановлено, що обладнання вийшло з ладу з вини Абонента, Оператор повинен здійснити заміну обладнання протягом 10 календарних днів з моменту оплати Абонентом вартості несправного обладнання.

2.4.6. приймати  від  Абонентів  звернення,  заяви,  скарги  та  пропозиції  та  надавати  на  них  відповіді  у встановлений законодавством строк.

2.4.7. виконувати інші зобов’язання, передбачені Договором та чинним законодавством України.

2.5. Оператор має право:

2.5.1. вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Оператора і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

2.5.2. встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани чи плату за Додаткові послуги.

2.5.3тимчасово повністю або частково припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Оператор не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов’язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Оператором без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

2.5.4. здійснювати  повне  або часткове  обмеження  окремих  дій  Абонента  в мережі  Інтернет,  якщо  такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

2.5.5. залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Оператора з Абонентом.

2.5.6. у безспірному (безакцептному)  порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

2.5.7. здійснювати  запис  телефонних  розмов  між Оператором  та Абонентом  при зверненнях  Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги, та на власний розсуд використовувати такі записи.

2.5.8. змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін/пароль) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Оператора та/або у Особовому кабінеті Абонента.

2.5.9. Без  згоди  Абонента  змінювати  параметри  маршрутизації,  якщо  це  не  погіршує  параметри надання Послуг.

2.5.10встановлювати умовами Тарифних планів та/або акцій, що проводитимуться Оператором, обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

2.5.11. вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється  автоматизованою  системою  обліку  спожитих  послуг  (біллінгом). Абонент погоджується,  що  до  такої  автоматизованої  системи  обліку  спожитих  послуг  буде  включено відомості  про Абонента, які буде надано ним Оператору при укладені та виконанні Договору.

2.5.12. оператор має інші права, передбачені Договором та чинним законодавством України.

3. Тарифні плани та порядок розрахунків

3.1. Тарифні плани на всі види Послуг, що надаються Оператором, встановлюються Оператором самостійно.

3.2. Оператор має право формувати Тарифні плани, які можуть передбачати різні умови оплати, вартість, територію та строк дії Тарифного плану та різні умови отримання Послуг.

3.3. Тарифні плани та тарифи на будь-які Послуги та Додаткові послуги можуть бути змінені або скасовані Оператором за умови повідомлення Абонентів шляхом розміщення інформації на Сайті Оператора не менше ніж за чотирнадцять календарних днів до дати такої зміни або скасування.

3.4. Абоненти здійснюють оплату Послуг та Додаткових Послуг за допомогою платіжних терміналів, платіжних Інтернет – систем та іншими вказаними Оператором способами.

3.5. Оператор має право встановлювати розмір одиниці тарифікації Послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації може вказуватися у конкретному Тарифному плані.

3.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший, про що вказується в умовах Тарифних планів.

3.7. Оператор на підставі письмової заяви Абонента має право здійснити перерахування абонентної плати (якщо таку передбачає Тарифний план), яка нараховувалася за час перерви у наданні Послуг у зв’язку з пошкодженням  Мережі  Оператора,  якщо  пошкодження  не  усунуто  у  строк,  встановлений  у  п.  2.4.4  цього Договору.

3.8. Стягнення Оператором з Абонента плати за Послуги здійснюється шляхом списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента.

3.9. Всі оплати Абонента за Договором здійснюються шляхом внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені умовами Тарифних планів.

3.10. Зобов’язання Абонента з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку Оператором платежів Абонента на його Особовому рахунку.

3.11. Всі  платежі  Абонента  обліковуються  на  Особовому  рахунку  тільки  після  надходження  відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

3.12. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

3.13. У  випадку  відмови  Абонента  від  усіх  замовлених  та  активованих  Послуг,  Абонент  має  право  на повернення йому сплачених в порядку передоплати грошових коштів у розмірі позитивного балансу Особового рахунку  на  дату  припинення  надання  Абоненту  Послуг  за  Договором,  якщо  інше  не  передбачено  умовами Тарифних планів або Додатками до Договору. Повернення здійснюється за особистим попереднім письмовим зверненням Абонента, що містить паспортні дані та підпис Абонента, направленим або поданим особисто Оператору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати повернення сплачених Абонентом грошових коштів. Повернення грошових коштів здійснюється у відповідному територіальному управлінні / підрозділі / представництві Оператора (адреси наведені на Сайті Оператора) після спливу зазначеного вище строку   особисто   Абоненту,   або   належним   чином уповноваженому представнику Абонента на відповідне отримання грошових коштів, шляхом безготівкового перерахування на картковий рахунок згідно вказаних у заяві реквізитів.

3.14. Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Оператор має право звернутись до своїх агентів, консультантів,  повірених,  адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення  з Абонента суми заборгованості.

3.15. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення  наявності  постійної  можливості  здійснювати  замовлення  Послуг  у будь-який час, Абонент  має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у розмірі більшому, ніж передбачений Тарифним планом.

3.16. У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних  планів,  Оператор  не  менше  ніж  за  14 (чотирнадцять)  календарних  днів  до  вступу змін  в  силу  розміщує повідомлення  про такі  зміни на Сайті Оператора  та у Особистому  кабінеті Абонента,  та може інформувати Абонента  через  засоби  масової  інформації  або шляхом  направлення відповідного  письмового  повідомлення Абоненту. Якщо до дати вступу в силу змін, передбачених цим пунктом Договору, Абонент у порядку, передбаченому цим Договором, не відмовився від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Щомісячних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

4. Припинення/призупинення надання Послуг Оператором

4.1. Оператор має право припинити/призупинити  надання  Абоненту Послуги на умовах та в порядку,  що передбачені цим Договором.

4.2. Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

4.2.1. при повному вичерпанні коштів на Особовому рахунку Абонента;

4.2.2. при не поповненні Абонентом свого Особового рахунку на суму та у строки, що вказані у Тарифних планах;

4.2.3. у випадку недостатності на Особовому рахунку Абонента коштів, необхідних для початку нового розрахункового періоду згідно з обраним Тарифним планом;

4.2.4. у випадку проведення Оператором Планових робіт;

4.2.5. у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової  згоди Оператора;

4.2.6. у  випадку  експлуатації  Абонентом  технічно  несправних  пристроїв,  обладнання  та/або обладнання, пристроїв,   які   не   мають   виданого   в   установленому   законодавством   України   порядку документа   про підтвердження   їх   відповідності   вимогам   нормативних   документів   у   сфері телекомунікацій,   якщо   після направлення Оператором відповідного попередження Абоненту, Абонент не забезпечив у встановлений у попередженні строк заміну такого обладнання/пристроїв;

4.2.7. у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 2.1. цього Договору;

4.2.8. у випадку наявності у Оператора беззаперечних доказів багаторазового порушення Абонентом морально-етичних правил ділового спілкування з працівниками та/або уповноваженими представниками Оператора, що несуть в собі приниження честі і гідності людини та завдає моральної шкоди особистості;

4.2.9. в інших випадках, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством України.

4.3. Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.2. цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

4.4. Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного року надання Послуг у разі отримання від Абонента письмового повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Оператору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг.

4.5. Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

4.5.1. у випадку відмови Абонента від отримання Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цьому Договорі;

4.5.2. в інших випадках, передбачених Договором та/або чинним законодавством України.

4.6. Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 4.5 цього Договору, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

4.7. Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було призупинено/припинено, здійснюється у відповідності до умов Тарифних планів.

4.8. У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.4.2.1 – 4.2.3 цього Договору, відновлення   надання   Послуг   відбувається   Оператором   після   відповідного   поповнення   Абонентом свого Особового рахунку.

4.9. У випадку, якщо надання Послуг було призупинено з підстав, вказаних у п.4.2.8 цього Договору, відновлення   надання   Послуг   відбувається   Оператором   після   відповідного відшкодування Абонентом завданої працівнику та/або уповноваженому представнику Оператора моральної шкоди.

5. Відповідальність Оператора

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену чинним законодавством  України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації»,  «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295.

5.2. З урахуванням інших положень Договору, Оператор відповідає за належне надання Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента).

5.3. Оператор не несе відповідальності:

5.3.1. за прямі або непрямі збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг або неможливості їх отримання;

5.3.2. за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного  забезпечення  та обладнання,  що не належить  Оператору,  а також  у разі  викрадення  чи пошкодження  зловмисниками  лінійних та станційних  споруд,  що використовуються  Оператором  для  надання Послуг за Договором;

5.3.3. за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

5.3.4. за відсутність  обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження  даного платежу на поточний рахунок Оператора;

5.3.5. за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг;

5.3.6. за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора;

5.3.7. за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами;

5.3.8. за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

5.4. Відсутність у Оператора  технічної  можливості  для  надання  Послуг  Абоненту  не є підставою для подання Абонентом Оператору будь-яких претензій та позовів.

6. Відповідальність Абонента

6.1. За невиконання    або   неналежне    виконання    своїх   зобов’язань    за   Договором    Абонент    несе відповідальність,    передбачену    чинним    законодавством    України    і,    зокрема,    Законом    України    «Про телекомунікації»,  «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295.

6.2. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні  платежі за такі Послуги, нараховуються та стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

6.3. У випадку, настання підстав, вказаних у п.4.2.8 цього Договору, Абонент несе відповідальність передбачену чинним законодавством України.

6.4. Абонент  приймає  на  себе всю  відповідальність  за  наслідки  несвоєчасного  ознайомлення  зі  змінами положень цього Договору та умов Тарифних планів.

7. Порядок припинення дії Договору

7.1. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому порядку у випадках, передбачених умовами цього Договором та/або чинним законодавством України.

7.2. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

7.2.1. незгоди  зі  зміною Оператором  Тарифних планів. Дане право  Абонент  може реалізувати  протягом  7 календарних днів з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про зміну Тарифних планів;

7.2.2. відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами Оператора за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні. Про розірвання Договору Абонент повинен повідомити Оператора письмово. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

7.2.3. якщо Абонент попередньо оплатив Оператору Послуги і при цьому надав Оператору письмову відмову від отримання таких попередньо оплачених ним Послуг та/або розірвав Договір, внаслідок чого ці Послуги не були надані Абоненту, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента. При цьому Сторони Договору обумовили та розуміють, що сума Первинного платежу та разових платежів, в жодному разі не повертається Абоненту.

7.3. В  односторонньому  порядку  Договір  може  бути  розірваний  з  ініціативи  Оператора  у  будь-якому  з наступних випадків:

7.3.1у разі якщо Абонент протягом 3 місяців з моменту тимчасового призупинення чи припинення надання Послуг не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору, оскільки Договір вважатиметься припиненим у перший день після спливу вказаного 3-місячного строку, а кінцеве обладнання Абонента з цієї дати може бути відключене. У разі наявності на рахунку Абонента залишку коштів, Оператор повертає Абоненту таку невикористану частину коштів за письмовою заявою Абонента протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмової заяви від Абонента, якщо інше не встановлено умовами Тарифних планів.

7.3.2. у разі  якщо  Оператор  виявить,  що  дані,  які  йому  повідомив  Абонент  при  укладенні  Договору, є неправдивими  або  якщо  виявиться,  що  власники  приміщення,  у  якому  здійснене  підключення Послуги  не надавали своєї згоди на підключення Послуги. У такому випадку Оператор має право розірвати Договір, попередивши  Абонента  про це щонайменше  за 7 календарних  днів до дати розірвання  Договору будь-яким доступним засобом зв’язку.

7.3.3. у разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п.2.3 цього Договору. При цьому Оператор має право розірвати Договір, попередивши Абонента про це щонайменше за 1 календарний день до розірвання Договору будь-яким доступним засобом зв’язку. За своїм розсудом Оператор може зазначити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У такому випадку при не усуненні Абонентом вчинених порушень, Договір вважатиметься припиненим у вказаний у попередженні строк.

7.3.4. у разі порушення Абонентом умов, що передбачені п.4.9 цього Договору.

7.3.5. при припиненні діяльності Оператора з надання Послуг взагалі або у певному регіоні. У такому випадку Оператор попереджає Абонента про припинення дії Договору щонайменше за 2 місяці до дати припинення.

7.3.6. з інших підстав, передбачених у Договорі або у чинному законодавстві України.

7.4. Про розірвання Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Оператор повідомляє Абонента будь-яким доступним засобом зв’язку на власний вибір, зокрема, письмово, засобами електронної пошти, шляхом повідомлення на Сайті Оператора, у Особистому кабінеті Абонента тощо.

7.5. Після розірвання Договору Оператор може здійснити демонтаж абонентської лінії.

8. Інші умови, захист персональних даних Абонента

8.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Оператора з усною заявою, зателефонувавши до інформаційно-довідкової служби Оператора або звернутися до нього з письмовою заявою, у якій вказати суть проблеми, своє ім’я та прізвище, а також зворотну адресу. Оператор, отримавши письмову заяву, повинен її розглянути і у 30-денний строк надати письмову (або у формі, у якій просить Абонент) відповідь. У разі якщо отримане звернення або заява містить прохання чи вимогу вчинити певні дії, Оператор, у разі згоди вчинити ці дії, вчиняє їх без додаткового письмового повідомлення, за винятком випадку, коли з суті прохання чи вимоги не слідує необхідність повідомлення Абонента про задоволення прохання чи вимоги.

8.2. Суперечності  між сторонами розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.3. Абонент  гарантує  Оператору,   що  він  володіє  законними  правами  на  Приміщення   Абонента,  де здійснюється підключення Послуг.

8.4. При   підключенні   Послуг   або   відновленні   їх   надання   Оператор   не   зобов’язаний   здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

8.5. Адреса для надсилання скарг (заяв, звернень) до НКРЗ та Державної інспекції зв’язку:

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 3.

8.6. У  разі  зміни  найменування,  організаційно-правової   форми  або  місцезнаходження  Оператора,  він зобов’язаний повідомити про це Абонента на Сайті Оператора не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

8.7. У разі зміни прізвища, ім’я або по-батькові  Абонента він зобов’язаний повідомити про це Оператора протягом 20 календарних днів з моменту набуття чинності таких змін шляхом звернення до відділу продажів Оператора та/або за телефоном Контакт-центру Оператора, що вказані на Сайті Оператора.

8.8. Абонент  у зв’язку  з укладенням  публічного  договору  надає свою  згоду Оператору  на обробку будь-яких персональних даних, які стали відомими Оператору в результаті надання телекомунікаційних послуг на умовах публічного договору.

8.9. Обробка включає, але не обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (включаючи передачу), знеособленням, знищенням персональних даних, які обробляються Оператором, будь-якою особою, пов’язаною з Оператором відносинами контролю, з метою ведення бази персональних даних Абонентів телекомунікаційних послуг (тобто бази даних всіх Абонентів,  які  мають  укладені  договори  у  певних  або  всіх  особах,  пов’язаних  з  Оператором  відносинами контролю).

8.10. Абонент погоджується, що Оператор не має отримувати жодної додаткової згоди Абонента для передачі персональних даних Абонента до будь-якої особи, пов’язаної з Оператором відносинами контролю або у рамках договірних відносин пов’язаних з врегулюванням заборгованості.

8.11. Абонент дає свою згоду та надає Оператору право використовувати свої персональні дані та погоджується з тим,  що  цю  інформацію  та  іншу  інформацію,  необхідну  для  якісного  обслуговування Абонента,  може  бути передано без окремого письмового повідомлення про факт передачі Оператором третім особам для:

8.11.1. ведення обліку Абонентів, послуг, додаткових послуг наданих Абоненту, розрахунків з Абонентом;

8.11.2. здійснення розсилання Абонентам рахунків (квитанцій), повідомлень, SMS-повідомлень, анкетних листів, пропозицій, рекламних матеріалів від імені Оператора;

8.11.3телефонного   опитування   Абонентів   з   метою   з’ясування   їхньої   думки   щодо   якості   надання телекомунікаційних послуг, додаткових послуг Оператора;

8.11.4проведення акцій, розіграшів, маркетингових досліджень, які проводитимуться Оператором;

8.11.5. ведення претензійно-позовної роботи з Абонентами.

8.12. Оператор  забезпечує  захист  персональних  даних  Абонента  відповідно  до «Положення про порядок обробки та використання персональних даних Абонентів (фізичних осіб) у зв’язку з наданням загальнодоступних телекомунікаційних послуг та які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі ТОВ «ТБ-НЕТ».

9. Реквізити Оператора

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ-НЕТ»

Місцезнаходження: Україна, 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Жовтнева, 9

п/р 26006060425874 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 321842,

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ – 37696527,

Свідоцтво платника ПДВ № 200129088

ІПН 376965210319

тел. 0 (45) 979-26-08, Факс 0 (45) 979-26-14

Електронна пошта: info@tv-net.com.ua

Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом № 1 від 12.06.2013 р.

Генерального директора ТОВ «ТБ-НЕТ» Ю.В. Троцько

(зі змінами та доповненнями)

Правила надання  та  отримання  телекомунікаційних послуг

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Терміни, що використовуються в цих Загальних Правилах надання Телекомунікаційних Послуг, мають значення, наведені нижче, якщо контекст цих Загальних Правил чітко не встановлює інше значення. Інші терміни, що не визначені в цих Загальних Правилах надання Телекомунікаційних Послуг та в Умовах надання Додаткових Послуг (за їх наявності), мають значення, передбачені в чинному законодавстві України.

Абонентський договір (Договір) – договір про надання Послуг, укладений Абонентом та Оператором, невід’ємною частиною  якого  є ці  Загальні  Правила  та  Додатки  до  них.  Останній  затверджений Оператором зразок Абонентського договору оприлюднюється Оператором в цілях загального ознайомлення на Сайті Оператора.

Оператор – товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ-НЕТ», юридична адреса та інші реквізити якого вказані в Абонентському договорі та на «Інформаційній сторінці для Абонента» (Додаток № 5 до Правил).

Абонент – фізична особа, прізвище, ім’я та по-батькові, адреса реєстрації та контактні дані якої повідомляються Оператору при первинному Замовленні Абонентом Послуг та у подальшому вказуються в Абонентському договорі, що укладається Сторонами.

Сторони – Оператор та/і Абонент.

Сторона – Оператор або/чи Абонент.

Послуги – Основні та Додаткові Послуги, загальний перелік яких передбачений в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил).

Основні Послуги – телекомунікаційні послуги з доступу до мережі Інтернет за технологією FTTx, передбачені в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил) та/або інші телекомунікаційні послуги, якщо вони передбачені в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил).

Додаткові Послуги – послуги, надання яких технологічно пов’язане із наданням Основних Послуг, та загальний перелік яких, у випадку можливості їх надання, передбачений в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил).

Загальні Правила надання Послуг (Загальні Правила), (Правила) – цей документ, що визначає загальні положення надання Оператором  та  отримання  Абонентом  Основних  та  Додаткових Послуг, розміщений  в  мережі  Інтернет на  Сайті Оператора, та який є невід’ємною частиною Абонентського договору.

Умови надання Додаткових Послуг – документ, що визначає спеціальні умови надання Оператором та отримання Абонентом певних Додаткових Послуг,  та  який,  за  умови  розміщення  в  мережі  Інтернет  на Сайті  Оператора,  є невід’ємною частиною цих Загальних Правил в якості Додатку № 2 до них. Умови надання Додаткових Послуг розміщуються в мережі Інтернет, якщо вони затверджуються Оператором, та застосовуються виключно до тих Додаткових Послуг, спеціальні умови надання яких вони встановлюють. У випадку розбіжностей між правилами надання певних Додаткових Послуг,  що  містяться  в  цих Загальних Правилах та в Умовах надання Додаткових Послуг,  застосовуються  правила, наведені в Умовах надання Додаткових Послуг, але виключно відносно тих Додаткових Послуг, спеціальні умови надання яких вони встановлюють. Таким чином, ці Загальні Правила можуть включати в себе Умови надання Додаткових Послуг, а можуть і не включати. Наявність або відсутність Умов надання Додаткових Послуг як Додатку № 2 до цих Загальних Правил не впливає на чинність цих Загальних Правил та Абонентського договору.

Додатки – по відношенню до Договору – ці Загальні Правила, що є невід’ємною частиною Договору, включно із усіма додатками до Правил; по відношенню до цих Загальних Правил – додатки, на які містяться посилання в цих Правилах і які є невід’ємною частиною цих Правил:

– «Перелік Послуг та Тарифи на них» (Додаток № 1 до Правил);

– «Умови надання Додаткових Послуг» (Додаток № 2 до Правил) за умови розміщення в мережі Інтернет на Сайті Оператора;

– «Технічні положення надання Послуг» (Додаток № 3 до Правил);

– «Способи оплати Послуг» (Додаток № 4 до Правил);

– «Інформаційна сторінка для Абонента» (Додаток № 5 до Правил).

Сайт Оператора (Сайт) – сайт Оператора в мережі Інтернет, що розміщений за адресою: http://www.tv-net.com.ua/

Особистий  кабінет  –  веб-сторінка  на  Сайті  Оператора,  що  містить  статистичну  інформацію  про обсяг  отриманих Абонентом  Послуг,  поточний  стан  Особового  рахунку  Абонента  та  іншу  інформацію. Крім  того,  на  цій  сторінці здійснюється Замовлення (окрім первинного) Абонентом конкретних Послуг та вибір Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, Відмова від Послуг, зміна Тарифного плану, а також розміщуються спеціальні повідомлення Оператора для Абонента. Адреса сторінки входу до Особистого кабінету вказується в Акті підключення Абонента.

Тарифний план – сукупність цінових умов, що встановлюють обсяг та вартість Послуг, методи розрахунків, особливості тарифікації,  які  затверджуються  Оператором  самостійно.  Загальний  перелік  та  види  Тарифних  планів  наведені  в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил). Якщо інше не передбачено Оператором, Тарифний план щодо конкретних Послуг складається з Разового(вих) платежу(жів) та Щомісячного(них) платежу(жів), тільки з Разового(вих) платежу(жів) або тільки із Щомісячного(них) платежу(жів). Тарифи можуть відрізнятись в залежності від технічної можливості оператора або/та території надання Послуг.

Щомісячний платіж – передбачена Тарифним планом абонентська (абонентна) плата та/або інший фіксований щомісячний платіж за Послуги, що надаються Оператором протягом Розрахункового періоду.

Разовий платіж – передбачений Тарифним планом фіксований разовий платіж за Активацію Послуг/Повторну Активацію Послуг або за зміну Тарифного плану.

Особовий рахунок – рахунок в автоматизованій системі розрахунків Оператора, на якому фіксуються платежі Абонента та суми грошових коштів, списані з платежів Абонента в якості оплати за Послуги. Особовий рахунок має унікальний номер.

Баланс особового рахунку – різниця між двома сумами грошових коштів в певний момент часу, в який визначається Баланс особового рахунку. Перша сума складається з грошових коштів, внесених на Особовий рахунок до моменту часу, в який визначається Баланс особового рахунку; інша сума – складається із грошових коштів, списаних з Особового рахунку до моменту часу, в який визначається Баланс особового рахунку.

Внесення грошових коштів на Особовий рахунок (Внесення грошових коштів) – оплата Абонентом Послуг, що здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора з вказівкою номеру Особового рахунку Абонента або іншим способом, якщо такий передбачений у «Способах оплати Послуг» (Додаток № 4 до Правил).

Списання грошових коштів з Особового рахунку (Списання грошових коштів) – списання Оператором з платежів Абонента, зарахованих на його Особовий рахунок, грошових коштів в якості оплати за Послуги.

Розрахунковий період – період надання Послуг, що дорівнює одному календарному місяцю, на початку якого здійснюється   Списання   грошових   коштів   з   Особового   рахунку   Абонента   в   розмірі   всіх   Щомісячних   платежів, передбачених обраним(и) Абонентом Тарифним(и) планом(нами) за всі замовлені та активовані Послуги, що мають надаватись протягом такого календарного місяця. Розрахунковий період починається з першого календарного дня місяця та закінчується останнім календарним днем такого місяця. Якщо перший/останній Розрахунковий період надання замовлених  Абонентом  та  активованих  Послуг  не збігається  з  повним  календарним  місяцем,  його  тривалість визначається за положеннями, встановленими цими Правилами.

Дата щомісячного списання грошових коштів (Дата щомісячного списання) – дата щомісячного списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента, якою є дата початку кожного Розрахункового періоду (окрім першого), тобто перший календарний день кожного календарного місяця.

Блокування на особовому рахунку – тимчасове накладення заборони на здійснення замовлення додаткових послуг у разі недостатності грошових коштів для внесення авансової плати за користування Послугами.

Аутентифікаційні дані – унікальні логін (login) та пароль (password) Абонента, що використовуються Абонентом для доступу  до  сторінки  Особистого  кабінету  з  мережі  Інтернет  або  для  доступу  до відповідних  Послуг.  Первинні Аутентифікаційні дані Абонента вказуються в Акті підключення Абонента.

Замовлення Послуг – виконання Абонентом дій, вказаних на відповідній сторінці Особистого кабінету, спрямованих на отримання Абонентом, відповідно до положень Абонентського договору та цих Правил, доступу до конкретних Послуг на умовах обраного Абонентом Тарифного плану. Первинне Замовлення Абонентом Послуг здійснюється в іншому порядку, передбаченому цими Загальними Правилами.

Активація замовлених Послуг (Активація Послуг) – виконання Оператором дій, що надають Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг.

Повторна Активація замовлених Послуг (Повторна Активація Послуг) – виконання Оператором дій, що повторно надають (поновлюють) Абоненту доступ до належним чином замовлених ним Послуг після призупинення їх надання на підставі, передбаченій цими Правилами.

Дата Активації Послуг – дата, з якої Абонент отримує доступ до належним чином замовлених ним Послуг внаслідок здійснення Оператором Активації цих Послуг.

Дата Повторної Активації Послуг – дата, з якої Абонент отримує доступ до належним чином замовлених ним Послуг внаслідок здійснення Оператором Повторної Активації цих Послуг.

Відмова від Послуг – виконання Абонентом передбачених Правилами дій, спрямованих на припинення надання йому Оператором конкретних Послуг, що були раніше замовлені Абонентом.

Приміщення  Абонента  –  житловий  будинок  Абонента  або  житлове  приміщення  Абонента  в  багатоквартирному житловому будинку,  яке належить  Абоненту на  праві власності або використовується Абонентом на  іншій  правовій підставі.

Абонентське обладнання – розміщене в Приміщенні Абонента його кінцеве обладнання, що сертифіковане згідно вимог законодавства України та належить Абоненту на праві власності або використовується ним на іншій правовій підставі, та яке дозволяє Абоненту отримувати Послуги Оператора.

Планові  роботи  –  планові  профілактичні  (регламентні)  роботи,  виконання  яких  може  призвести  до тимчасового планового призупинення надання Послуг та/або погіршення якості Послуг на час проведення Планових робіт.

Доступність Послуг – можливість Абонента отримувати Послуги відповідно до рівня якості та технічних характеристик, що передбачені в цих Загальних Правилах та Додатках до них та відповідають обраному Абонентом Тарифному плану.

Недоступність Послуг – неможливість Абонента отримувати Послуги відповідно до рівня якості та технічних характеристик,  що  передбачені  в  цих  Загальних  Правилах та Додатках до  них  та відповідають обраному Абонентом Тарифному плану, внаслідок відсутності Доступності Послуг.

Запланована недоступність Послуг (ЗНП) – тимчасова Недоступність Послуг внаслідок проведення Планових робіт.

Аварійна недоступність Послуг (АНП) – тимчасова незапланована Недоступність Послуг, викликана несправностями та перервами в наданні Послуг, порядок усунення якої встановлений в «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток №3 до цих Правил). Не вважається Аварійною недоступністю Послуг Недоступність Послуг, що виникла внаслідок запланованого припинення/призупинення надання Послуг з підстав та в порядку, що передбачені цими Правилами.

Точка демаркації – точка розмежування відповідальності Оператора і Абонента при наданні Основних Послуг, яка встановлена в «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

Інтернет (мережа Інтернет) – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв’язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет – протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

Веб-адреса (адреса) – адреса, що визначає місцезнаходження інформації в мережі Інтернет.

IP-адреса – визначений чинними в мережі Інтернет міжнародними стандартами цифровий ідентифікатор, що однозначно ідентифікує: комп’ютер, інше Абонентське обладнання, маршрутизатор чи мережу в Інтернет.

DNS (Domain Name System) – служба імен доменів – механізм, що використовується в мережі Інтернет та встановлює відповідність між чисельними IP-адресами та текстовими іменами.

BGP  (Border  Gateway  Protocol)  –  протокол  пограничних  маршрутизаторів  –  використовується  для визначення  та настроювання маршрутизації між автономними системами AS.

AS  (Autonomous  System)  –  автономна  система  –  сукупність  маршрутизаторів,  які  мають  єдине адміністративне керування та взаємодіють, використовуючи загальний протокол внутрішньої маршрутизації.

РОЗДІЛ І.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Загальні Правила встановлюють загальні положення надання Оператором та отримання Абонентом Послуг і, зокрема, встановлюють порядок первинного Замовлення Абонентом Послуг. До моменту укладення Абонентського договору, Абонент ознайомлюється зі зразком Абонентського Договору, остання затверджена Оператором редакція якого викладена на Сайті Оператора.

1.2. Оператор має право самостійно змінювати текст цих Загальних Правил та їх Додатків, а також зразок Абонентського договору в порядку передбаченому Правилами.

1.2.1. При внесенні змін до Загальних Правил та їх Додатків, Оператор розміщує повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Правилами встановлений  інший  строк  та/або  порядок  повідомлення  про  внесення  змін,  а  також  випадків,  у  яких  Оператор  не зобов’язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Оператор гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Оператора поточна редакція тексту цих Загальних Правил та їх Додатків є дійсною на момент її затвердження Оператором, вказаний у верхньому правому кутку на початку тексту цих Правил.

1.2.2. Внесення змін до зразку Абонентського договору здійснюється Оператором без повідомлення Абонента. Зміна зразку Абонентського договору не тягне за собою зміну тексту укладеного Абонентського договору. Оператор гарантує та підтверджує, що розміщений на Сайті Оператора зразок Абонентського договору є дійсним на момент його затвердження Оператором, вказаний  на його (зразку) початку у верхньому лівому кутку.

РОЗДІЛ ІІ.

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

2.1. Загальний перелік Основних та Додаткових Послуг передбачений в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил).

2.2. Загальний перелік Послуг та Тарифні плани на них встановлюються Оператором самостійно та можуть самостійно змінюватись Оператором в порядку, встановленому цими Загальними Правилами.

2.3. Збільшення переліку Послуг та встановлення нових Тарифних планів, в тому числі на такі нові Послуги.

2.3.1.  Збільшення  переліку  Послуг  та  встановлення  нових  Тарифних  планів,  в  тому  числі  на  такі  нові Послуги, супроводжується внесенням змін до «Переліку Послуг та Тарифів на них» (Додаток № 1 до Правил) та не потребує згоди Абонента та не потребує укладення будь-яких Додаткових угод або Додатків.

2.3.2. Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про збільшення переліку Послуг та встановлення нових Тарифних планів, в тому числі на такі нові Послуг, але може повідомляти про це Абонента шляхом розміщення повідомлення про такі зміни на Сайті Оператора та/або у Особистому кабінеті Абонента, та/або у будь-який інший спосіб, обраний Оператором на власний розсуд, у строки, що визначаються Оператором самостійно. Зміни, передбачені п. 2.3. цих Правил, вступають в силу з дати, самостійно визначеної Оператором.

2.3.3.  Абонент  відповідальний  за  самостійне  ознайомлення  зі  змінами,  передбаченими  п.  2.3. цих Правил, шляхом періодичного самостійного ознайомлення із «Переліком Послуг та Тарифами на них» (Додаток № 1 до Правил). Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами, передбаченими п. 2.3. цих Правил.

2.4Зміна (збільшення або зменшення) обсягу Послуг, що надаються Абоненту

2.4.1. Збільшення обсягу Послуг, що надаються Абоненту.

2.4.1.1. Збільшення обсягу Послуг, що надаються Абоненту, супроводжується внесенням змін до «Переліку Послуг та Тарифів на них» (Додаток № 1 до Правил) та не потребує згоди Абонента та не потребує укладення будь-яких Додаткових угод або Додатків.

2.4.1.2. У випадку збільшення обсягу Послуг, що надаються Абоненту, Оператор повідомляє про це Абонента в порядку, встановленому  п.  1.2.1.  цих  Правил.  Зміни,  передбачені  п.  2.4. цих Правил,  вступають  в  силу  з  дати,  повідомленої Оператором.

2.4.2. Зменшення обсягу Послуг, що надаються Абоненту

2.4.2.1. Зменшення обсягу Послуг, що надаються Абоненту, супроводжується внесенням змін до «Переліку Послуг та Тарифів на них» (Додаток № 1 до Правил), про що Абонент повідомляється в порядку, встановленому п. 1.2.1. цих Правил.

2.4.2.2. У випадку якщо Абонент не згодний зі змінами, передбаченими п. 2.4.2 цих Правил, Абонент має право до дати вступу відповідних змін в силу здійснити Відмову від конкретних Послуг, обсяг яких був зменшений, в порядку, встановленому п. 4.2. Правил.

2.4.2.3. Зміни, передбачені п. 2.4.2. цих Правил, вступають в силу не раніше першого числа Розрахункового періоду, наступного за Розрахунковим періодом, протягом якого сплинув строк повідомлення Оператором Абонента в порядку, встановленому п. 1.2.1. цих Правил. Тобто, якщо зазначений строк повідомлення Абонента спливає пізніше ніж наступає перше число місяця, наступного за місяцем повідомлення Абонента, зміни, передбачені цим п. 2.4.2. Правил, вступають в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем у якому строк повідомлення Оператором Абонента, передбачений п. 1.3.1. Правил, сплинув, якщо Оператор не повідомляє Абонента про більш пізню дату вступу змін в силу.

2.4.2.4. Якщо до дати вступу змін, передбачених п. 2.4.2. Правил, в силу Абонент у порядку, передбаченому цими Правилами, не здійснив Відмову від конкретних Послуг, обсяг яких був зменшений, то вважається, що Абонент згодний з такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується на змінених умовах.

2.5. Зміна вартості Послуг (зміна раніше затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів)

2.5.1. Зменшення вартості Послуг (зменшення розміру платежів за раніше затвердженими Оператором та обраними Абонентом Тарифними планами)

2.5.1.1. Зменшення вартості Послуг призводить до зменшення розмірів Разових платежів та/або Щомісячних платежів за раніше затвердженими Оператором та обраними Абонентом Тарифними планами, та супроводжується внесенням змін до «Переліку Послуг та Тарифів на них» (Додаток № 1 до Правил) та не потребує згоди Абонента.

2.5.1.2. У випадку зменшення розміру Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор повідомляє про це Абонента в порядку, встановленому п. 1.2.1. цих Правил.

2.5.1.3. У випадку зменшення розміру Разових платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про такі зміни. Внесення змін, передбачених даним пунктом 2.5.1.3. Правил, не призводить до перерахунку раніше (до дати вступу таких змін в силу) сплачених Разових платежів, розмір яких змінюється.

2.5.1.4. Зміни, передбачені п. 2.5.1.3. Правил вступають в силу з дати, самостійно визначеної Оператором.

2.5.2. Збільшення вартості Послуг (збільшення розміру платежів за раніше затвердженими Оператором та обраними Абонентом Тарифними планами)

2.5.2.1. Збільшення вартості Послуг призводить до збільшення розмірів Разових платежів та/або Щомісячних платежів за раніше затвердженими Оператором та обраними Абонентом Тарифними планами, та супроводжується внесенням змін до «Переліку Послуг та Тарифів на них» (Додаток № 1 до Правил), та здійснюється Оператором в порядку, передбаченому цим п. 2.5.2. Правил.

2.5.2.2. Збільшення розміру Разових платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів не потребує згоди Абонента. Оператор не зобов’язаний повідомляти Абонента про такі зміни. Внесення змін, передбачених даним пунктом 2.5.2.2. Правил, не призводить до перерахунку раніше (до дати вступу таких змін в силу) сплачених Разових платежів, розмір яких змінюється.

2.5.2.3. Зміни, передбачені п. 2.5.2.2. Правил вступають в силу з дати, самостійно визначеної Оператором.

2.5.2.4. У випадку збільшення Щомісячних платежів в межах затверджених Оператором та обраних Абонентом Тарифних планів, Оператор не менше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до вступу змін в силу розміщує повідомлення про такі зміни  на  Сайті  Оператора  та  у  Особистому  кабінеті  Абонента,  а також  інформує  Абонента  через  засоби  масової інформації або шляхом направлення відповідного письмового повідомлення Абоненту.

2.5.2.5. У випадку якщо Абонент не згодний зі змінами, передбаченими п. 2.5.2.4. Правил, Абонент має право до дати вступу відповідних змін в силу (I) здійснити Відмову від конкретних Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні) в порядку, встановленому п. 4.2. Правил, або (II) змінити Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, наведений у «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил), в порядку, встановленому в п. 3.4.8. Правил.

2.5.2.6.  Зміни,  передбачені  п.  2.5.2.4.  Правил,  вступають  в  силу  не  раніше  першого  числа Розрахункового  періоду, наступного за Розрахунковим періодом, протягом якого сплинув строк повідомлення Оператором Абонента в порядку, встановленому п. 2.5.2.4. цих Правил. Тобто, якщо зазначений строк повідомлення Абонента спливає пізніше ніж наступає перше число місяця, наступного за місяцем повідомлення Абонента, зміни, передбачені п. 2.5.2.4. Правил, вступають в силу з першого числа місяця, наступного за місяцем у якому строк повідомлення Оператором Абонента, передбачений п. 2.5.2.4. Правил, сплинув якщо Оператор не повідомляє Абонента про більш пізню дату вступу змін в силу.

2.5.2.7.  Якщо  до  дати  вступу змін,  передбачених п.  2.5.2.4  Правил,  в  силу Абонент  у порядку, передбаченому цими Правилами, не здійснив Відмову від замовлених Послуг, Тарифний(ні) план(и) на які був(ли) збільшений(ні), або не змінив Тарифний план, із збільшенням якого він не згодний, на інший Тарифний план, наведений у «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил), то вважається, що Абонент згодний із такими змінами та після вступу змін в силу надання Абоненту таких Послуг продовжується та нарахування Періодичних платежів за них здійснюється на змінених умовах.

2.6. Встановлені в цьому розділі ІІ Правил випадки внесення змін не є виключними. Оператор, при внесенні змін в порядку, передбаченому  пунктами  цього  розділу  Правил, не  обмежений  у  застосуванні, як  одночасному,  так  і  послідовному, декількох випадків внесення змін, та у поєднанні вищенаведених процедур внесення змін.

РОЗДІЛ ІІІ.

ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ НАДАННЯ

3.1. Первинне Замовлення (обрання) Абонентом Послуг

3.1.1. Для укладення Абонентом Договору та первинного Замовлення Абонентом Послуг, Абонент повідомляє Оператору обрані Абонентом Послуги та Тарифний план, а також повідомляє Оператору вихідні дані, необхідні для надання обраних Абонентом Послуг, одним з наступних способів:

3.1.1.1. за номером телефону, що міститься на Сайті Оператора.

3.1.1.2.  шляхом  заповнення  електронної  заявки  та  надіслання  її  в  електронному  вигляді  Оператору  відповідно  до вказівок, що містяться на Сайті Оператора.

3.1.1.3. особисто у відповідному територіальному управлінні/підрозділі/представництві Оператора (адреси наведені на Сайті Оператора).

3.2. Укладення Абонентського договору та Активація первинно замовлених Абонентом Послуг

3.2.1. У випадку первинного Замовлення Абонентом Послуг, та за наявності технічної можливості надання замовлених (обраних) Абонентом Послуг, Оператор направляє до Приміщення Абонента своїх технічних представників, які передають Абоненту Договір для підписання та здійснюють Активацію Послуг за умови підписання Абонентом Договору.

3.2.2. Абонентський договір вважається укладеним з дати підписання Договору Абонентом. Один примірник підписаного Сторонами Договору, невід’ємною частиною якого є ці Загальні Правила та Додатки до них, залишається у Абонента.

3.2.3. Активація первинно замовлених Абонентом Послуг супроводжується підписанням Абонентом та Оператором Акту підключення    Абонента,    після    виконання    технічними    представниками   Оператора    підключення    Абонента    до телекомунікаційної мережі Оператора. Один примірник підписаного Сторонами Акту підключення Абонента залишається у Абонента.

3.2.4. Датою Активації (початку надання) первинно замовлених Абонентом Послуг є дата підписання Абонентом та Оператором Акту підключення Абонента.

3.2.5. Під час Активації Послуг Абонент отримує унікальний номер Особового рахунку та Аутентифікаційні дані для доступу до Особистого кабінету. Номер Особового рахунку Абонента та його Аутентифікаційні дані для доступу до Особистого кабінету є конфіденційними. Абонент зобов’язаний зберігати в таємниці свій первинно наданий пароль.

3.2.6. Первинне Замовлення Абонентом Послуг завжди передбачає замовлення Основних Послуг (послуг з доступу до мережі Інтернет) і не обов’язково передбачає замовлення певних Додаткових Послуг.

3.2.7. Первинно замовлені Абонентом та активовані Послуги мають бути оплачені в порядку та строки, встановлені п. 6.2. Правил.

3.3. Замовлення Послуг протягом строку дії Абонентського договору

3.3.1.  Кожне  подальше  Замовлення  Абонентом  Послуг  після  первинного  Замовлення  (обрання)  та оплати  Послуг здійснюється за правилами, передбаченими в цьому п. 3.3. Правил.

3.3.2. Абонент має право протягом строку дії Договору відповідно до положень, передбачених в цих Правилах, замовляти Послуги зі свого Особистого кабінету при наявності позитивного балансу на Особовому рахунку у кількості грошових коштів достатніх для зміни або замовлення Послуг.

3.3.3.  Замовлення  Послуг  та  обрання  Тарифного  плану  з  Особистого  кабінету  здійснюється Абонентом шляхом здійснення Абонентом певних дій, вказаних на сторінці Особистого кабінету, із вказівкою вихідних даних, необхідних Оператору для надання Послуг, що замовляються.

3.3.4. Абонент може замовити Послуги, якщо на момент Замовлення Послуг Баланс Особового рахунку Абонента є достатнім для оплати платежів за замовлені Послуги: Разових платежів, що входять у обраний Абонентом Тарифний план (за їх наявності в обраному Тарифному плані) та Щомісячних платежів (за їх наявності в обраному Тарифному плані) за перший Розрахунковий період надання Послуг.

3.3.5. Тривалість такого першого Розрахункового періоду надання Послуг визначається за правилами, встановленими п.6.3. Правил.

3.3.6.  Оператор  здійснює  Активацію  Послуг,  належним  чином  замовлених  Абонентом,  при  виконанні Абонентом наступних умов:

3.3.6.1. на Особовому рахунку Абонента достатньо грошових коштів для блокування на особовому рахунку Оператором Разових платежів, що входять у обраний Абонентом Тарифний план (за їх наявності в обраному Тарифному плані) та Щомісячних платежів (за їх наявності в обраному Тарифному плані) за перший Розрахунковий період надання Послуг;

3.3.6.2. вихідні дані, вказані Абонентом при Замовленні Послуг, є коректними і достатніми для Активації таких Послуг;

3.3.6.3. існує можливість надання Послуг, що замовляються, при вихідних даних, вказаних Абонентом при Замовленні Послуг;

3.3.6.4.  Абонент  не  має  заборгованості  перед  Оператором  за  будь-яким  іншим  договором,  укладеним раніше  з Оператором.

3.3.7. У  випадку невиконання  Абонентом будь-якого положення з  наведених в  п. 3.3.6. Правил, Оператор має право відмовити Абоненту в Активації та наданні замовлених Послуг.

3.3.8.  Датою  Активації  Послуг  вважається  дата  розміщення  Оператором  повідомлення  про  Активацію Послуг  або відповідних Аутентифікаційних даних на сторінці Особистого кабінету Абонента.

3.4. Загальні положення надання замовлених та активованих Послуг

3.4.1. Основні Послуги (послуги з доступу до мережі Інтернет) надаються відповідно до технічних параметрів, встановлених у «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил) та у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил). Якщо в межах Тарифного плану передбачений певний ліміт (обмеження) трафіку, що може бути використаний Абонентом протягом одного Розрахункового періоду, та Абонент використав (спожив) протягом Розрахункового періоду весь встановлений обраним Тарифним планом ліміт трафіку до завершення такого Розрахункового періоду, швидкість доступу до мережі Інтернет для Абонента автоматично зменшується згідно з технічними параметрами, встановленими в межах такого Тарифного плану, до дати настання наступного Розрахункового періоду.

3.4.2. Абонент визнає та погоджується, що надання Абоненту Додаткових Послуг завжди залежить від отримання Абонентом Основних Послуг (послуг з доступу до мережі Інтернет) та доступності вказаних Послуг для Абонента. Заплановане припинення/призупинення надання Основних Послуг, здійснене відповідно до положень цих Правил, призводить до припинення/призупинення надання Абоненту всіх замовлених ним Додаткових Послуг.

3.4.3.  Оператор  зобов’язується  надавати  Абоненту  замовлені  та  активовані  Послуги  відповідно  до встановлених технічних параметрів таких Послуг за умови відсутності заборгованості Абонента перед Оператором за Договором, та за умови дотримання Абонентом вимог, наведених в Договорі, цих Правил (включно із всіма Додатками до них) та чинному законодавстві України.

3.4.4. Надання Абоненту замовлених та активованих Послуг може бути припинено/призупинено у випадках та в порядку, що встановлені цими Правилами.

3.4.5. Якщо станом на Дату щомісячного списання грошових коштів Баланс Особового рахунку Абонента є достатнім для оплати замовлених та активованих Основних Послуг (Послуг з доступу до мережі Інтернет), що мають надаватись протягом поточного Розрахункового періоду, то сума підлягає блокуванню на Особовому рахунку Абонента в межах Замовлених Послуг на майбутній період. У разі недостатності грошових коштів на Особовому рахунку Абонента на майбутній   Розрахунковий   період   для   оплати замовлених   та   активованих   Додаткових   Послуг,   вважається,   що зобов’язання Абонента з оплати є невиконаним, та Оператор має право, призупинити (тимчасово обмежити) або змінити встановлені технічні параметри надання Абоненту Послуг або їх частину до моменту внесення Абонентом необхідної суми коштів на свій Особовий рахунок. Поновлення Оператором надання Абоненту Послуг та поновлення технічних параметрів здійснюється не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту Внесення Абонентом грошових коштів у розмірі, передбаченому п. 6.4.5. Правил, на свій Особовий рахунок.

3.4.6. Абонент має право відмовитись від замовлених та активованих Послуг в порядку, передбаченому розділом IV Правил.

3.4.7. Абонент має право на умовах та в порядку, що передбачені цими Загальними Правилами, самостійно обирати Тарифний план та змінювати його відповідно до затверджених Оператором варіантів Тарифних планів, викладених у «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил). Зміна Абонентом Тарифного плану здійснюється не частіше одного разу протягом одного Розрахункового періоду та можлива якщо на момент зміни Тарифного плану Баланс Особового рахунку Абонента є достатнім для оплати відповідного Разового платежу (за зміну Тарифного плану) у розмірі, передбаченому у «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил). Для зміни Абонентом Тарифного плану на інший, Абонент повинен виконати певні дії, вказані на Сайті Оператора та/або на сторінці Особистого кабінету Абонента. Умови нового (зміненого) Тарифного плану починають застосовуватись до Абонента з першого числа Розрахункового періоду наступного за Розрахунковим періодом, протягом якого Абонент здійснив зміну свого Тарифного плану.

3.4.8. Абонент зобов’язаний дотримуватись положень Абонентського договору, цих Правил та всіх Додатків до них, а також вимог чинного законодавства України.

3.4.9. У випадку виникнення Аварійної недоступності Послуг, Абонент зобов’язується негайно повідомляти про  це представників технічної підтримки Оператора за телефонним номером або за електронною адресою Оператора, що зазначені у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

3.4.10. Оператор, у випадку отримання від Абонента повідомлення про Аварійну недоступність Послуг, зобов’язаний усунути   несправності та перерви в наданні Послуг відповідно до положень, встановлених у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

3.4.11. Оператор має право проводити Планові роботи на умовах, зазначених у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил). Проведення Планових робіт призводить до Запланованої недоступності Послуг на час проведення Планових робіт та не призводить до Аварійної недоступності Послуг.

3.4.12. Послуги, що надаються Оператором, використовуються Абонентом виключно для особистих, домашніх та інших, не пов’язаних з підприємницькою діяльністю потреб та наданню аналогічних Послуг іншим особам з використанням ресурсів наданих згідно Замовлень. Послуги не можуть використовуватись Абонентом для проведення голосувань, конкурсів, опитувань, тощо.

РОЗДІЛ ІV.

ПОРЯДОК ТА НАСЛІДКИ ВІДМОВИ АБОНЕНТА ВІД ЗАМОВЛЕНИХ ТА АКТИВОВАНИХ ПОСЛУГ

4.1. Абонент має право відмовитись від замовлених та активованих Послуг на умовах та в порядку, що передбачені цими Загальними Правилами.

4.2. Порядок Відмови Абонента від замовлених та активованих Послуг у випадку незгоди Абонента зі змінами, передбаченими п. 2.4.2, п. 2.5.2. цих Правил

4.2.1. У випадку якщо Абонент не згодний зі змінами, передбаченими п. 2.4.2., п. 2.5.2. Правил, Абонент має право до дати вступу відповідних змін в силу здійснити Відмову від Послуг, зі змінами щодо яких він не згодний, шляхом виконання Абонентом дій, вказаних на відповідній сторінці Особистого кабінету. Додатково Абонент може направити Оператору на його адресу відповідне письмове повідомлення із зазначенням виду Послуг, від яких відмовляється Абонент.

4.3. Порядок Відмови Абонента від замовлених та активованих Послуг у інших випадках, ніж встановлені п. 4.2. Правил

4.3.1 Абонент має право відмовитись від всіх замовлених та активованих Послуг за Договором або від їх частини у випадках інших, ніж встановлені п. 4.2. Правил, у будь-який момент часу шляхом виконання Абонентом дій, вказаних на відповідній сторінці Особистого кабінету. Додатково Абонент може направити Оператору на його адресу відповідне письмове повідомлення із зазначенням виду Послуг, від яких відмовляється Абонент.

4.4. Наслідки Відмови Абонента від замовлених та активованих Послуг в усіх випадках

4.4.1. Наслідки Відмови Абонента від Послуг в усіх випадках:

4.4.1.1. надання Абоненту таких Послуг та нарахування Щомісячних платежів за них припиняється: (І)  з дати вступу відповідних змін в силу – у випадку Відмови Абонента від Послуг в порядку, передбаченому п. 4.2. Правил, (ІІ) з дати початку Розрахункового періоду, наступного за Розрахунковим періодом, протягом якого Абонент здійснив Відмову від Послуг – у випадку Відмови Абонента від Послуг в порядку, передбаченому п. 4.3. Правил;

4.4.1.2. сплачені Абонентом Разові платежі за такі Послуги Абоненту не повертаються;

4.4.1.3. якщо на дату припинення надання Послуг та нарахування Щомісячних платежів за них на Особовому рахунку Абонента наявні сплачені раніше грошові кошти, тобто якщо на вказану дату Баланс Особового рахунку Абонента є позитивним та Абонент здійснює Відмову від всіх Послуг за Договором, Абонент має право повернути такі грошові кошти у розмірі позитивного Балансу Особового рахунку Абонента на дату припинення надання всіх Послуг за Договором. Повернення здійснюється за особистим попереднім письмовим зверненням Абонента, що містить паспортні дані та підпис Абонента, направленим або поданим особисто Оператору не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати повернення передплачених Абонентом грошових коштів. Повернення грошових коштів здійснюється після спливу зазначеного вище строку на картковий рахунок Абоненту, шляхом безготівкового банківського переказу за реквізитами, що вказані в заяві на повернення грошових коштів.

РОЗДІЛ V.

ВИПАДКИ, ПОРЯДОК ТА НАСЛІДКИ ПРИПИНЕННЯ/ПРИЗУПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ ОПЕРАТОРОМ

5.1. Оператор має право припинити/призупинити надання Абоненту замовлених та активованих Послуг на умовах та в порядку, що передбачені цими Загальними Правилами.

5.2. Призупинення надання Оператором Послуг

5.2.1. Оператор має право призупинити надання Абоненту Послуг у наступних випадках:

5.2.1.1. у випадку проведення Оператором Планових робіт в порядку, визначеному в «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил);

5.2.1.2. у випадках, передбачених п. 3.4.5.,Правил (призупинення надання Додаткових Послуг);

5.2.1.3. у випадку передачі Абонентом прав та обов’язків за Договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди Оператора;

5.2.1.4. у випадку експлуатації Абонентом технічно несправних пристроїв, обладнання та/або обладнання, пристроїв, які не мають виданого в установленому законодавством України порядку документа про підтвердження їх відповідності вимогам   нормативних   документів   у   сфері   телекомунікацій,   якщо після   направлення   Оператором   відповідного попередження    Абоненту,    Абонент    не    забезпечив    у встановлений    в    попередженні    строк    заміну    такого обладнання/пристроїв;

5.2.1.5. у випадку порушення Абонентом одного або декількох своїх зобов’язань за п. 8.1.14 Правил;

5.2.1.6. в інших випадках, передбачених Договором, Загальними Правилами та/або чинним законодавством України.

5.2.2. Оператор попередньо повідомляє Абонента про призупинення надання Послуг за п.п. 5.2.1.1. – 5.2.1.5. Правил шляхом розміщення відповідного повідомлення на сторінці Особистого кабінету Абонента не пізніше ніж за 1 (одну) добу до дати призупинення надання Послуг.

5.2.3. Поновлення надання призупинених на підставі п.п. 5.2.1.3. – 5.2.1.5. Загальних Правил Послуг здійснюється за письмовою заявою Абонента, що має містити інформацію про прийняті заходи по усуненню порушень, вказаних у згаданих пунктах, та гарантій недопущення таких порушень у майбутньому. У випадку ненадання Абонентом вищевказаного повідомлення протягом 3 (трьох) місяців з моменту призупинення надання Послуг, дія Договору вважається автоматично припиненою.

5.2.4. Призупинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.2.1. Правил, не звільняє Абонента від обов’язку оплачувати Щомісячні платежі за такі Послуги протягом всього строку дії Договору, а так само не звільняє Абонента від обов’язку погасити іншу заборгованість за Договором (за її наявності).

5.2.5. Оператор також має право призупинити надання Абоненту Послуг на строк не більше 3 місяців протягом одного календарного  року  надання  Послуг  у  разі  отримання  від  Абонента  письмового повідомлення  про  таке  тимчасове призупинення надання Послуг. Письмове повідомлення про таке тимчасове призупинення надання Послуг має бути направлене Абонентом Оператору не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати призупинення надання Послуг. На час  призупинення  надання  послуг Щомісячні  платежі  не  нараховуються,  Послуги  відновлюються  з  дати  закінчення терміну зазначеного у письмовому повідомленні.

5.3. Припинення надання Оператором Послуг

5.3.1. Оператор припиняє надання Абоненту Послуг:

5.3.1.1. у випадку Відмови Абонента від замовлених та активованих Послуг, здійсненої в порядку та з дотриманням вимог, що містяться в цих Загальних Правилах;

5.3.1.2. в інших випадках, передбачених Договором, Загальними Правилами та / або чинним законодавством України.

5.3.2. Припинення Оператором надання Послуг з підстав та у випадках, передбачених п. 5.3. Правил, не звільняє Абонента від обов’язку погасити заборгованість за Договором (за її наявності).

5.3.3. Повторне підключення Абонента до Послуг, надання яких було припинено, здійснюється на загальних підставах у відповідності до цих Правил.

РОЗДІЛ VІ.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ І ПЛАТЕЖІВ

6.1. Загальні положення розрахунків та платежів

6.1.1.  Оплати  за  Послуги  надані  Оператором  здійснюються  шляхом  Списання  грошових  коштів  з  Особового  рахунку Абонента  або блокуванням  грошових коштів  в межах достатніх для Тарифного  плану з послідуючим списанням за Розрахунковий період.

6.1.2. Перелік та опис способів здійснення оплати Абонентом наведені у «Способах оплати Послуг» (Додаток № 4 до Правил).

6.1.3. Всі оплати Абонентом за Договором здійснюються шляхом Внесення Абонентом грошових коштів на свій Особовий рахунок. Грошові кошти мають бути внесені Абонентом на свій Особовий рахунок у розмірі, строки та порядку, що встановлені цими Правилами.

6.1.4. Чинні банківські реквізити Оператора, які мають використовуватись Абонентом для перерахування грошових коштів на свій Особовий рахунок наведені у «Способах оплати Послуг» (Додаток № 4 до Правил).

6.1.5.  Зобов’язання  Абонента  з оплати Послуг вважається виконаним з моменту обліку платежів Абонента на  його Особовому рахунку.

6.1.6. Всі платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку тільки після надходження відповідних грошових коштів на поточний рахунок Оператора.

6.1.7. При оплаті Послуг за допомогою карт оплати послуг, якщо такий спосіб оплати передбачений у «Способах оплати Послуг» (Додаток № 4 до Правил), платежі Абонента обліковуються на Особовому рахунку відповідно до номіналу таких карт в момент активації карт оплати послуг в Особистому кабінеті.

6.1.8. Всі платежі за Договором здійснюються Абонентом в національній валюті України.

6.1.9. У випадку Відмови Абонента від усіх замовлених та активованих Послуг, Абонент має право на повернення йому сплачених в порядку передоплати грошових коштів у розмірі позитивного Балансу Особового рахунку на дату припинення надання Абоненту Послуг за Договором у порядку, передбаченому п. 4.4.1.3. Правил.

6.1.10. Якщо на момент припинення надання Послуг за Договором або припинення Договору, незалежно від причини припинення, Баланс Особового рахунку Абонента має від’ємне значення, то Абонент зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту припинення погасити свою заборгованість за Договором. У випадку невиконання Абонентом своїх зобов’язань за Договором, Оператор має право звернутись до своїх агентів, консультантів, повірених, адвокатів та адвокатських компаній та/або до суду для стягнення з Абонента суми заборгованості.

6.1.11. Для забезпечення можливості безперервного отримання замовлених та активованих Послуг, а також для забезпечення наявності постійної можливості здійснювати Замовлення Послуг у будь-який час протягом Розрахункового періоду, Абонент має право вносити на свій Особовий рахунок грошові кошти у будь-який час протягом Розрахункового періоду та у розмірі більшому, ніж передбачений Правилами.

6.2. Порядок оплати первинно замовлених Абонентом Послуг

6.2.1. Абонент зобов’язується протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акту підключення Абонента  оплатити  Оператору  всі  платежі  передбачені  обраним  Абонентом  Тарифним планом  щодо  первинно замовлених Абонентом Послуг: Разові платежі (якщо вони передбачені обраним Абонентом Тарифним планом) та Щомісячні платежі (якщо вони передбачені обраним Абонентом Тарифним планом) за перший Розрахунковий період.

6.2.2. Якщо перший Розрахунковий період при первинному Замовленні Послуг не збігається із повним календарним місяцем надання Послуг Абоненту, його тривалість становить фактичну кількість днів, що залишились до кінця першого календарного місяця надання Послуг.

6.2.3. Перший Розрахунковий період при первинному Замовленні Послуг починає обчислюватись з четвертого календарного дня з моменту підписання Сторонами Акту підключення Абонента.

6.2.4. Розмір Щомісячних платежів за перший Розрахунковий період розраховується шляхом ділення суми Щомісячних платежів за обраним Абонентом Тарифним планом за один повний Розрахунковий період на кількість днів у першому Розрахунковому періоді, обчислену відповідно до положень п. 6.2.2. та п. 6.2.3. Правил.

6.2.5. Разові платежі (якщо вони передбачені обраним Абонентом Тарифним планом) сплачуються в повному розмірі незалежно від тривалості першого Розрахункового періоду.

6.2.6.  Якщо  станом  на  четвертий  календарний  день  з  моменту  Активації  первинно  замовлених  Послуг  (підписання Сторонами Акту підключення Абонента) Абонент не вніс на свій Особовий рахунок грошові кошти для оплати первинно замовлених та активованих Послуг в необхідному розмірі, який обчислюється в порядку встановленому п. 6.2.1 – п. 6.2.5. Правил, надання Оператором Послуг призупиняється та нарахування відповідних Щомісячних платежів не здійснюється до Дати Повторної Активації таких Послуг.

6.2.7. Повторна Активація первинно замовлених та активованих Послуг здійснюється протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту Внесення Абонентом необхідної суми грошових коштів на свій Особовий рахунок, яка складається із платежів, вказаних в п. 6.2.1. Правил та Разового платежу за повторну Активацію Послуг, в розмірі встановленому в «Переліку Послуг та Тарифах на них» (Додаток № 1 до Правил). При цьому вважається, що першим Розрахунковим періодом в такому випадку  буде  календарний  місяць,  протягом  якого  Абонент  вносить  грошові  кошти  в  необхідному  розмірі  на  свій Особовий рахунок, а початок такого першого Розрахункового періоду починає обчислюватись з Дати Повторної Активації Послуг. Тривалість такого першого Розрахункового періоду обчислюється за правилом вказаним в п. 6.2.2. Правил, а розмір Щомісячних платежів за такий перший Розрахунковий період розраховується шляхом ділення суми Щомісячних платежів за обраним Абонентом Тарифним планом за один повний Розрахунковий період на кількість днів у такому першому Розрахунковому періоді, обчислену відповідно до положень цього п. 6.2.7. Правил.

6.2.8. Якщо протягом 3 (трьох) календарних місяців з Дати Активації Послуг Абонент не вніс на свій Особовий рахунок грошових коштів у необхідному розмірі, який визначається за правилами цього п. 6.2. Правил, Договір вважається автоматично припиненим без будь-яких додаткових повідомлень з боку Оператора.

6.3. Порядок оплати Послуг при їх Замовленні (окрім первинного замовлення) Абонентом

6.3.1. В момент Замовлення (окрім первинного замовлення) Абонентом Послуг з Особового рахунку Абонента списуються грошові кошти в обсязі платежів, передбачених обраним Абонентом Тарифним планом:

6.3.1.1.  Разовий(ві)  платіж(тежі)  в  розмірі,  передбаченому  таким  Тарифним  планом  (якщо передбачене  Тарифним планом);

6.3.1.2. Щомісячний(ні) платіж(тежі) в розмірі, передбаченому таким Тарифним планом (якщо передбачене Тарифним планом) за перший Розрахунковий період надання Послуг.

6.3.2. Якщо перший Розрахунковий період не збігається із повним календарним місяцем надання Послуг Абоненту, його тривалість  дорівнює  фактичній  кількості  днів,  що  залишилися  до  закінчення  першого календарного  місяця  надання Послуг.

6.3.3. Перший Розрахунковий період при будь-якому Замовленні Послуг, окрім первинного, починає обчислюватись з Дати Активації таких замовлених Послуг.

6.3.4. Розмір Щомісячних платежів (за їх наявності в обраному Абонентом Тарифному плані) за перший Розрахунковий період,  за  виключенням  випадку первинного  замовлення  Послуг,  розраховується шляхом  ділення  суми  Щомісячних платежів за обраним Абонентом Тарифним планом за один повний Розрахунковий період на кількість днів у першому Розрахунковому періоді, обчислену відповідно до положень п. 6.3.2. та п. 6.3.3. Правил.

6.3.5. Разові платежі (якщо вони передбачені обраним Абонентом Тарифним планом) сплачуються в повному розмірі незалежно від тривалості першого Розрахункового періоду.

6.4. Порядок оплати Абонентом замовлених та активованих Послуг

6.4.1. Абонент зобов’язується оплачувати Послуги в порядку та строки, передбачені цими Загальними Правилами.

6.4.2. Абонент зобов’язується забезпечувати, щоб до чергової Дати щомісячного списання грошових коштів на його Особовому рахунку знаходились грошові кошти в розмірі не меншому, ніж необхідний для списання платежів в порядку п. 6.4.3. Правил.

6.4.3. На кожну Дату щомісячного списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента одночасно списуються за поточний Розрахунковий період Щомісячні платежі за всі Послуги, що були замовлені Абонентом та надання яких не припинено. Це положення стосується тільки тих Послуг, Тарифні плани яких передбачають стягнення Щомісячних платежів.

6.4.3.1. Послуги, що були замовлені Абонентом та тарифні плани яких передбачають стягнення Щоденних платежів, оплачуються шляхом щоденного списання добової вартості Послуги за рахунок авансових платежів, що вносяться Абонентом на власний Особовий рахунок. Розмір щоденної вартості Послуг обчислюється виходячи з величини Щомісячних платежів та обчислених згідно п. 6.3.4. цих Правил.

6.4.4. Встановлюється наступний порядок Списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента: в першу чергу списуються  грошові  кошти  за  надання  замовлених  та  активованих  Основних  Послуг (Послуг  з  доступу  до  мережі Інтернет), потім – грошові кошти за надання замовлених та активованих Додаткових Послуг.

6.4.5.  У  період  зміни  Оператором  встановлених  технічних  параметрів  Основних  Послуг  в  порядку  п. 3.4.5. Правил, Щомісячні платежі за такі Послуги нараховуються в повному розмірі відповідно до застосовного Тарифного плану.

6.4.6.  У  період призупинення  надання  Оператором Послуг за  п. 5.2.1. Правил, Щомісячні платежі за  такі Послуги  не нараховуються.

6.4.7. Час проведення Планових робіт та строки усунення АНП, не вважаються простоєм надання Послуг, та оплачуються Абонентом в повному обсязі.

6.4.8. З моменту припинення надання Послуг, нарахування Щомісячних платежів за них припиняється.

6.4.9. Якщо протягом 3 (трьох) календарних місяців з Дати щомісячного списання грошових коштів з Особового рахунку Абонента  Абонент  не  вніс  поповнення  шляхом  внесення  на  свій  Особовий  рахунок грошових  коштів  у  розмірі, достатньому для відновлення нульового або позитивного Балансу свого Особового рахунка, достатнього для замовлення Тарифного плану, Договір вважається автоматично припиненим без будь-яких додаткових повідомлень з боку Оператора.

6.5. Абонент зобов’язаний стежити за станом Особового рахунку і не допускати виникнення від’ємного сальдо, своєчасно сплачувати рахунки, за допомогою інтерактивної системи – Особистий кабінет.

6.6. Перед  здійсненням  чергової оплати Послуг,  Абонент  зобов’язаний  ознайомлюватись  із  Загальними Правилами  їх надання та вартістю. Оплатою Абонент підтверджує, що ознайомився із чинними Тарифами на Послуги згідно  Додатку № 1 «Перелік Послуг та Тарифи на них» Правил, та надає свою згоду на продовження договірних відносин з Оператором на умовах, які встановлені Оператором та є чинними на момент оплати.

РОЗДІЛ VІІ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

7.1. Оператор зобов’язується:

7.1.1. Надавати Абоненту Послуги на умовах та положеннях, що містяться в Абонентському договорі, цих Правилах та Додатках до них, а також з урахуванням вимог діючого законодавства України.

7.1.2. Своєчасно зараховувати платежі Абонента на його Особовий рахунок.

7.1.3. Дотримуватись умов та строків усунення Аварійної недоступності Послуг, що викладені в «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

7.1.4.  Дотримуватись  умов  та  строків  проведення  Планових робіт,  що  викладені  в  «Технічних положеннях  надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

7.1.5. Надавати Абоненту можливість доступу до Особистого кабінету. У випадку призупинення надання Послуг, Особистий кабінет та Сайт Оператора залишаються доступним для Абонента через мережу Інтернет протягом строку дії Договору.

7.1.6. Вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до Ідентифікаційних даних та іншої конфіденційної інформації Абонента, що перебуває в розпорядженні Оператора.

7.1.7. Надавати Абонентам консультації з питань споживання Послуг.

7.1.8.  Виконувати інші обов’язки, передбачені Договором, цими Загальними Правилами, Додатками до  них та чинним законодавством України.

7.2. Оператор має право:

7.2.1. Повністю або частково призупиняти, припиняти надання Послуг Абоненту у випадках та в порядку, передбачених цими Правилами, Додатками до них.

7.2.2. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу  для  нормального  функціонування  телекомунікаційних  мереж  та/або  порушують вимоги,  передбачені  цими Загальними Правилами, Договором та Додатками до нього.

7.2.3.  Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов’язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором.

7.2.4. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

7.2.5. Здійснювати запис телефонних розмов між Оператором та Абонентом при зверненнях Абонента до Оператора з метою виконання Договору, пред’явлення претензій, а також отримання довідкової інформації про Послуги.

7.2.6. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

7.3. Оператор має інші права, передбачені Договором, цими Загальними Правилами, Додатками до них та чинним законодавством України.

РОЗДІЛ VІІІ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АБОНЕНТА

8.1. Абонент зобов’язується:

8.1.1. Підтримувати позитивний Баланс Особового рахунку, своєчасно здійснюючи Внесення грошових коштів на свій Особовий рахунок відповідно до положень Договору, цих ,Правил та Додатків до них.

8.1.2. При отриманні Послуг дотримуватись положень Договору, цих Правил та Додатків до них, а також загальноприйнятих норм роботи в мережі Інтернет, спрямованих на те, щоб діяльність кожного користувача мережі Інтернет не заважала роботі інших користувачів.

8.1.3. Забезпечувати доступ персоналу Оператора та його технічним представникам в Приміщення Абонента для виконання Оператором Активації Послуг / Повторної Активації Послуг, інших своїх обов’язків, та перевірки дотримання Абонентом своїх обов’язків за Абонентським договором.

8.1.4. Систематично перевіряти наявність повідомлень Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента та перевіряти статистичну інформацію про обсяг отриманих Послуг. Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Оператора на Сайті Оператора, на сторінці Особового кабінету Абонента.

8.1.5. Своєчасно в строк, що не перевищує 10 (десяти) календарних днів з моменту відповідних змін, письмово повідомляти Оператора про зміни своїх реквізитів, наведених в Договорі, та про припинення своїх прав володіння та/або користування Приміщенням Абонента, в якому встановлене Абонентське обладнання.

8.1.6. Для отримання Послуг використовувати тільки сертифіковане в Україні Абонентське обладнання.

8.1.7. Утримувати у справному технічному стані абонентську лінію, Абонентське обладнання та дотримуватись правил їх експлуатації.

8.1.8. Приймати необхідні заходи по захисту Абонентського обладнання від дії шкідливого програмного забезпечення, перешкоджати розповсюдженню спама та шкідливого програмного забезпечення з його Абонентського обладнання відповідно до вимог діючого законодавства України та з урахуванням положень Договору, цих Правил та Додатків до них.

8.1.9. Оплачувати Послуги в порядку, передбаченому цими Загальними Правилами.

8.1.10. Надавати Оператору достовірну інформацію про свої персональні дані та інші відомості, що використовуються для укладення та виконання Абонентського договору.

8.1.11. Забезпечувати    належні    конфіденційність,    зберігання    інформації    з    обмеженим    доступом,    зокрема, Аутентифікаційних даних, а також захист такої інформації від третіх осіб, зокрема, від зловмисників, хакерів тощо. До такої інформації, окрім Аутентифікаційних даних, належать, зокрема, інформація про IP-адреси, DNS-сервери тощо. Абонент несе всі ризики, пов’язані із використанням такої інформації з обмеженим доступом згаданими третіми особами, та самостійно відповідає за всі пов’язані із цим збитки, завдані йому самому, Оператору, іншим особам.

8.1.12. У випадку виникнення АНП, негайно повідомляти про це представників технічної підтримки Оператора за телефонним номером або за електронною адресою Оператора, що зазначені у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

8.1.13. При отриманні Послуг не використовувати Абонентське обладнання, для мети іншої, ніж отримання Послуг.

8.1.14. Не допускати використання Абонентського обладнання та інших пристроїв, що забезпечують надання Послуг, для вчинення протиправних дій, а також з метою, що суперечить інтересам безпеки держави, порушує громадський порядок, посягає на честь і гідність громадян, для навмисного створення незручностей іншим абонентам, або у спосіб, який може ускладнити використання послуг Оператора іншими абонентами. Абонент зобов’язується не допускати дій, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримки їх цілісності та взаємодії, захисту інформаційної безпеки мереж, не виконувати модернізацію та/або програмування свого устаткування, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію телекомунікаційних послуг у телекомунікаційній мережі Оператора чи нормальне функціонування мережевого устаткування Оператора, не змінювати порядок маршрутизації вхідного та вихідного трафіку, не використовувати пристрої та обладнання, що забезпечують надання Послуг, для надання третім особам телекомунікаційних послуг (зокрема, послуг телефонного зв’язку, передачі даних, Інтернету).

8.1.15. Виконувати інші обов’язки, передбачені Договором, цими Загальними Правилами, Додатками до них та чинним законодавством України.

8.2. Абонент має право:

8.2.1.  Отримувати  достовірну  та  вичерпну  інформацію  про  Послуги,  що  надаються  Оператором  у  відповідності  до Договору, цих Загальних Правил та Додатків до них.

8.2.2. Відмовитись від Послуг в порядку та відповідно до вимог, що містяться в цих Правилах.

8.2.3. В порядку, передбаченому цими Правилами, замовляти Послуги та отримувати їх відповідно до положень Договору, цих Правил та Додатків до них.

8.2.4. Абонент має інші права, передбачені Договором, цими Загальними Правилами, Додатками до них та чинним законодавством України.

8.3. Абоненту забороняється:

8.3.1. Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати мережеві ідентифікатори, використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.

8.3.2. Замовляти та пропонувати розсилання спаму, розсилати спам.

8.3.3. Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших абонентів телекомунікаційних послуг або нормальному функціонуванню обладнання Оператора.

8.3.4. Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента мережі Інтернет.

8.3.5. Порушувати правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет.

8.3.6. Використовувати Абонентське обладнання в цілях, відмінних від особистих, домашніх та в інших цілях, пов’язаних із здійсненням Абонентом підприємницької діяльності.

8.3.7. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до Послуг або передавати Абонентське обладнання третім особам з цією метою.

8.3.8. Перешкоджати Оператору усувати АНП.

8.3.9. Відправляти мережею Інтернет інформацію, яка за своїм змістом суперечить вимогам чинного законодавства.

8.3.10. Використовувати Інтернет для розповсюдження матеріалів, що відносяться до порнографії, паплюжать людську гідність, пропагують насильство та екстремізм, розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, переслідують хуліганські та шахрайські цілі.

8.3.11.  Пересилати,  публікувати,  передавати,  відтворювати  та  розповсюджувати  будь-яким  способом  за допомогою Послуг програмне забезпечення та інші матеріали, повністю або частково захищені нормами законодавства про охорону авторського права та інтелектуальної власності, без дозволу власника або його уповноваженого представника.

8.3.12. Використовувати для отримання Послуг Абонентське обладнання та програмне забезпечення, не сертифіковане належним чином на території України.

8.3.13. Використовувати Інтернет для розповсюдження непотрібної одержувачу, незапитаної інформації, спаму. Зокрема, неприпустимими є наступні дії: масова  розсилка  попередньо  неузгоджених  електронних  листів  (mass  mailing);  під  масовою  розсилкою розуміється   як   надіслання   багатьом   одержувачам,   так   і   багаточисельне   надіслання   одному   одержувачу;   під електронними листами розуміються повідомлення електронної пошти, ICQ та інших подібних засобів особистого обміну інформацією; неузгоджена розсилка електронних листів рекламного, комерційного або агітаційного характеру, а також листів, що містять грубі або образливі вирази та пропозиції.

8.3.14. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, номери телефонів тощо) третіх осіб, окрім випадків коли ці особи уповноважили Абонента на таке використання.

8.3.15. Фальсифікувати свою  IP-адресу, адреси, що використовується в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передаванні даних в Інтернет.

8.3.16. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправці електронних листів за виключенням випадків, коли використання будь-якого ресурсу в мережі Інтернет в явній формі дозволяє анонімність.

8.3.17. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Інтернет, проведення та участі в мережевих атаках та мережевому зломі, за виключенням випадків, коли атака на мережевий ресурс здійснюється з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу.

РОЗДІЛ ІХ.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. Відповідальність Оператора:

9.1.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Оператор несе відповідальність, передбачену  чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 р. № 295.

9.1.2. Оператор не несе відповідальність за збитки, понесені Абонентом в результаті отримання ним Послуг.

9.1.3. Оператор не несе відповідальність за якість Послуг при пошкодженнях Абонентського обладнання та/або з’єднувальних ліній Абонента, при збоях програмного забезпечення та обладнання, що не належить Оператору, а також у разі викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд, що використовуються Оператором для надання Послуг за Договором.

9.1.4. Оператор не несе відповідальність за функціонування та доступність окремих сегментів мережі Інтернет. Оператор не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, що тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет.

9.1.5. Оператор не несе відповідальність за можливі небажані для Абонента наслідки, що виникли внаслідок надання Абоненту телефонної консультації.

9.1.6. Оператор не несе відповідальність за відсутність обліку платежу Абонента на його Особовому рахунку у випадку ненадходження даного платежу на поточний рахунок Оператора.

9.1.7. Оператор не несе відповідальність за забезпечення безпеки Абонентського обладнання та програмного забезпечення Абонента, що використовується ним для отримання Послуг.

9.1.8. Оператор не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Оператора.

9.1.9. У випадку порушення Абонентом своїх зобов’язань за п. 8.1.3. Правил, Оператор звільняється від відповідальності за прострочення  виконання  Активації  Послуг / Повторної  Активації  Послуг,  усунення  АНП  та  інших  своїх обов’язків за Договором.

9.1.10. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його телекомунікаційними мережами.

9.1.11. Оператор не несе відповідальність за достовірність відомостей, що надаються Абонентом.

9.1.12. З урахуванням інших положень Договору, Правил та Додатків до них, Оператор відповідає за належне надання Основних Послуг до Точки демаркації (точки розмежування відповідальності Оператора та Абонента), визначеної у «Технічних положеннях надання Послуг» (Додаток № 3 до цих Правил).

9.2. Відповідальність Абонента:

9.2.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Абонент несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і, зокрема, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМ України від 11.04.2012 р. № 295.

9.2.2. Абонент несе відповідальність за виконання положень та дотримання вимог, що містяться в Договорі, загальних Правилах та Додатках до них. У випадку порушення Абонентом умов Договору, цих Загальних Правил та Додатків до них, Оператор має право призупинити надання Абоненту як всіх, так і окремих замовлених ним Послуг, попередивши про це Абонента в порядку, встановленому п. 5.2.2. Правил.

9.2.3. Абонент несе відповідальність за будь-які (в тому числі несанкціоновані) дії третіх осіб, пов’язані із введенням Аутентифікаційних даних Абонента, а також за їх наслідки.

9.2.4. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, Щомісячні платежі за такі Послуги, стягуються Оператором з Абонента в повному розмірі.

9.2.5. За наявності у Абонента претензій до Оператора з приводу порядку надання протягом Розрахункового періоду Послуг  або  якості  наданих  протягом  Розрахункового  періоду  Послуг  (зокрема  претензій  з  приводу  порушення Оператором строків усунення АНП або інших претензій щодо якості наданих Послуг), такі претензії мають бути повідомленні Абонентом Оператору письмово протягом такого Розрахункового періоду. Якщо протягом Розрахункового періоду та перших 10 (десяти) календарних днів Розрахункового періоду, наступного за звітним, Оператор не отримав від Абонента вказані претензії у письмовій формі, вважається, що у Абонента повністю відсутні претензії щодо порядку надання Оператором протягом Розрахункового періоду Послуг та якості наданих Оператором протягом Розрахункового періоду Послуг у зв’язку із належним наданням Послуг (у відповідності із положеннями Договору, Правил та Додатків до них, та вимогами чинного законодавства України).

9.2.6.  Абонент приймає на себе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення зі змінами положень Правил та Додатків до них.

РОЗДІЛ Х.

ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за Абонентським договором, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом строку дії Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках строк виконання Сторонами зобов’язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.

10.2. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.

10.3. Належним доказом існування обставин непереборної сили є відповідна довідка Торгово-промислової палати України або іншого уповноваженого органу.

РОЗДІЛ ХІ.

СТРОК ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Укладений Абонентський договір діє до моменту його припинення в порядку, передбаченому цими Правилами.

11.2. Абонентський договір вважається автоматично припиненим без будь-яких додаткових повідомлень Сторонами одна одну у таких випадках:

11.2.1. у випадку припинення надання Послуг внаслідок Відмови Абонента від усіх раніше замовлених та активованих за Договором Послуг;

11.2.2. у випадках, передбачених п. 5.2.3. або п. 6.2.8., або п. 6.4.9. Правил.

11.3. У випадку припинення дії Договору будь-яке повторне підключення Абонента до Послуг здійснюється на загальних підставах у відповідності до цих Правил.

11.4. Припинення дії Договору не звільняє Абонента від погашення заборгованості за Договором перед Оператором. Така заборгованість має бути погашена в порядку п. 6.1.10. Правил.

РОЗДІЛ ХІІ.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони зобов’язані не розголошувати третій особі конфіденційну інформацію, передану однією Стороною іншій Стороні, окрім випадків, передбачених Договором, цими Правилами та чинним законодавством України. Конфіденційною вважається вся інформація, що обумовлена укладенням, виконанням та припиненням Договору. Не вважається розголошенням конфіденційної інформації надання Стороною інформації про заборгованість іншої Сторони, яка виникла за Договором, а також про контактні дані Сторони-боржника, необхідні агентам, консультантам, повіреним, адвокатам або адвокатським компаніям Сторони-кредитора для стягнення заборгованості зі Сторони-боржника.

12.2. Жодна Сторона не має права передавати свої права та/або обов’язки за Договором третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.

12.3. Абонент  гарантує  Оператору,  що  він  володіє  законними  правами  на  Приміщення  Абонента,  вказане  в Абонентському Договорі.

12.4Всі  питання  й  умови,  не  врегульовані  Договором,  Загальними  Правилами та  Додатками до  них,  регулюються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.5. Будь-які спори, що виникають між Оператором і Абонентом під час виконання Договору або у зв’язку з ним, у разі неможливості їх вирішення шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

12.6. Повідомлення, претензії, запити та інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній наступним чином:

12.6.1. від Оператора Абоненту – за допомогою розміщення на сторінці Особистого кабінету Абонента або на Сайті Оператора, якщо інше не передбачено цими Правилами;

12.6.2.  від  Абонента  Оператору  –  в  письмовій  формі  за  підписом  Абонента (І)  за  допомогою  особистої  доставки Абонентом відповідного документа у відповідне територіальне управління / підрозділ / представництво Оператора (адреси наведені на Сайті Оператора), або (ІІ) за допомогою поштового зв’язку, а саме щонайменше рекомендованого поштового відправлення, або (ІІІ) за допомогою кур’єрського зв’язку, або (ІV) за допомогою факсимільного зв’язку з обов’язковим наступним відправленням такого повідомлення одним з вищевказаних у підпунктах (I), (II), (III) способів.

Норми користування Мережею (OFISP-008)

Норми користування Мережею (OFISP-008)

Мережа Інтернет є глобальним об’єднанням комп’ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей і організацій. Це об’єднання децентралізоване, і єдиної загальнообов’язкової  збірки  правил  (законів)  користування  мережею  Інтернет  не  встановлено. Існують, проте, загальноприйняті норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів. Фундаментальне положення цих норм таке: правила користування будь-якими ресурсами мережі Інтернет визначають власники цих ресурсів, і лише вони (тут і далі словом “ресурс” позначається будь-яка сукупність програмних і апаратних засобів, що становлять у тому або іншому значенні єдине ціле; ресурсом мережі Інтернет можуть вважатися, наприклад, поштова скринька, персональний комп’ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв’язку і т. д.).

Цей документ є одним з можливих формальних описів загальноприйнятих норм мережевої взаємодії, що вважаються в більшості мереж (які як входять до мережі Інтернет безпосередньо, так і доступних з мережі Інтернет тим або іншим опосередкованим чином) обов’язковими для виконання всіма користувачами. Такі або аналогічні норми застосовуються стосовно всіх доступних мережевих ресурсів, коли правила, встановлені власниками цих ресурсів самостійно заздалегідь невідомі.

Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет чекає від інших користувачів виконання загальноприйнятих мережевих норм, оскільки їх порушення спричиняє серйозні ускладнення роботи в Мережі, як технічні, так і обумовлені людським чинником. Під час створення документа не ставилося за мету формулювання універсальних правил роботи в Мережі, дублювати положення законодавства тих або інших держав і т. п. Документ охоплює виключно внутрішньомережеві нормативи, що склалися в міжнародному мережевому співтоваристві як прояв самозбереження мережі Інтернет.

Автори документа сподіваються, що дана формалізація загальноприйнятих норм буде корисною як адміністраторам мереж під час розробки правил доступу для користувачів, так і кінцевим користувачам Мережі для уникнення конфліктних ситуацій у повсякденній роботі. Крім того, даний документ допоможе визначити, якої поведінки слід чекати користувачеві від інших учасників мережевої взаємодії і в яких випадках можна вважати себе потерпілим від неприпустимих дій.

1. ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)

Розвиток  Мережі спричинив одну з основних проблем користувачів – надлишок інформації. Тому

мережеве  співтовариство  виробило  спеціальні  правила,  спрямовані  на  захист  користувача  від непотрібної / незапитуваної інформації (спаму). Зокрема, є неприпустимими:

1.1 Масова розсилка повідомлень за допомогою електронної пошти та інших засобів персонального обміну інформацією (включаючи служби негайної доставки повідомлень, такі як SMS, IRC і т. п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувача.

Відкрита публікація адреси електронної пошти або іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для залучення адреси до якого-небудь списку для масової розсилки повідомлень. Залучення адреси, одержаної будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т. п.), до списку адрес, за яким проводиться будь-яка розсилка, допускається тільки за умови наявності належної технічної процедури підтвердження або передплати, яка гарантує, що адреса не потрапить до списку інакше, ніж  за бажанням власника адреси. Процедура підтвердження передплати повинна виключати можливість включення адреси до списку адресатів будь-якої розсилки (одноразової або регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, що не є власниками даної адреси).

Обов’язкова наявність можливості для будь-якого замовника за його бажанням негайно покинути список розсилки без будь-яких ускладнень. При цьому власне можливість вилучення зі списку не може бути підставою для внесення адрес до списку не за бажанням власників адрес.

1.2. Відправлення електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли та/або мають значний обсяг, без заздалегідь отриманого дозволу адресата.

1.3. Розсилка (інакше як за прямою ініціативою одержувача):

 1. електронних  листів    та    інших    повідомлень    (зокрема    одноразових)    рекламного, комерційного або агітаційного характеру;
 2. листів і повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
 3. розсилка  повідомлень,   що   містять   прохання   переслати   дане   повідомлення   іншим доступним користувачам (chain letters);
 4. використання безособових   (“рольових”)   адрес   не   за   їхнім   прямим   призначенням, встановленим власником адреси та/або стандартами.

1.4. Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці цієї конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми та списки розсилки.

1.5. Розміщення в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами даної конференції.

1.6. Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, окрім випадків, у яких вкладення явно дозволені правилами даної конференції або таке розміщення було попередньо узгоджене з власниками чи адміністраторами конференції.

1.7. Розсилка інформації одержувачам, що раніше висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію цієї категорії або інформацію від цього відправника.

1.8. Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, веб-сторінок і т. д.) у якості контактних координат під час здійснення будь-якої з вищеописаних дій незалежно від того, з якої точки Мережі були вчинені ці дії.

1.9. Здійснення діяльності з технічного забезпечення розсилки спаму (spam support service), зокрема:

 • цілеспрямоване сканування вмісту інформаційних ресурсів з метою отримання адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;
 • розповсюдження програмного забезпечення для розсилки спаму;
 • створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти або інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, включених в таку базу даних, явно виразили свою згоду на внесення адрес у цю конкретну базу даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може).

2. ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ АТАК

Не допускається  здійснення  спроб  несанкціонованого  доступу  до  ресурсів  Мережі,  проведення мережевих атак і мережевого злому і участь у них, за винятком випадків, коли атака на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема заборонені:

2.1. Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення), що не належать користувачу.

2.2. Дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп’ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення або даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками цього програмного забезпечення або адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від ресурсу, що передбачався власником.

2.3. Передача комп’ютерам або обладнанню Мережі безглуздої або непотрібної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп’ютери або обладнання, а також проміжні ділянки мережі в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж і доступності окремих її елементів.

2.4. Цілеспрямовані дії зі сканування вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т. п. інакше, ніж у межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять за мету порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа.

3. ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ

Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання. Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в точці підключення до таких ресурсів і є обов’язковими для виконання всіма користувачами цих ресурсів. Правила повинні бути легкодоступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.

Правила використання ресурсу, встановлені власником, не повинні порушувати права власників інших ресурсів або приводити до зловживань відносно інших ресурсів.

Користувач зобов’язаний дотримуватися правил використання ресурсу або негайно відмовитися від його використання.

У випадку якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо цього ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не спричиняє порушення щодо інших ресурсів.

У випадку якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в цьому документі.

4. НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання.  Проте  у  деяких  випадках  від  користувача  вимагається  надати  інформацію,  що ідентифікує  його  і  використовувані  ним  засоби  доступу  до  Мережі.  При  цьому  користувач  не повинен:

4.1. Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т. п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.

4.2. Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, під час передавання даних в Мережу.

4.3. Використовувати неіснуючі зворотні адреси під час відправлення електронних листів та інших повідомлень.

4.4. Недбало ставитися до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих або інших ресурсів третіми особами від імені даного користувача (із приховуванням, таким чином, справжнього джерела дій).

5. НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

Під час роботи в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв’язку з цим користувач повинен вжити належних заходів із такого налаштування своїх ресурсів, яка перешкоджала б недобросовісному використанню цих ресурсів третіми особами, а за виявлення випадків такого використання – вживати оперативних заходів з їхнього припинення.

Прикладами потенційно проблемного налаштування мережевих ресурсів є:

 • відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);
 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з’єднання (відкриті проксі-сервери і т. п.);
 • загальнодоступні широкомовні адреси локальних мереж, які дозволяють проводити за їхньою допомогою атаки типу smurf;
 • електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження передплати або без можливості її скасування;
 • web-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправлення кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.

Публічний договір про надання послуг OLL.TV

Публічний абонентський договір про надання послуг  OLL.TV

м. Київ                                                                                                                              від «20» травня 2015 р.

(редакція від 03 грудня 2015 р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТБ-НЕТ», (надалі – “Агент“), що діє на підставі Агентського договору № ДС-026076/2015 від 20 травня 2015 р. від імені, в інтересах та за рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю “Діджітал Скрінз” (надалі – “Провайдер“), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені Провайдера надання послуги “OLL.TV”, як вони визначені нижче, на умовах, встановлених у цьому публічному договорі (далі – “Договір“).

 1. Визначення термінів

У цьому Договорі терміни вживаються в наступному значенні:

 • Абонентфізична особа, якій надано можливість отримувати Сервіс Провайдера на умовах цього Договору.
 • Домашня сторінка – персональна сторінка Абонента в системі самообслуговування Агента
  (http://my.tv-net.com.ua/), з якої, за наявності технічної можливості, Абонент може управляти (змінювати пакети Сервісу, замовляти додаткові послуги тощо) послугою «OLL.TV» (далі – “Послуга“), а також відслідковувати статистику користування телекомунікаційними послугами Агента та Сервісом Провайдера.
 • Плата – абонентна плата та інші платежі за Сервіс Провайдера, яка сплачується Абонентом Агенту відповідно до чинних тарифів Провайдера згідно умов цього Договору.
 • Телекомунікаційна мережа – телекомунікаційна мережа Агента.
 • Заявка – документ на підставі якого Абонент замовляє Сервіс та приєднується до цього Договору. Подана Абонентом Заявка разом з цим Договором визначає умови отримання Сервісу.
 • Особовий рахунок – форма індивідуального обліку платежів Абонента Агентом, яка відображає їх надходження та витрачання на оплату телекомунікаційних послуг Агента та Сервісу Провайдера.
 • Контент аудіовізуальні твори (фільми, серіали, анімаційні твори, тощо), що зберігаються на або показ яких забезпечується через сервер Провайдера. Перегляд Контенту забезпечується через відтворення та показ Контенту (а) шляхом потокової передачі (стрімінгу) Контенту з серверу Провайдера до обладнання Абонента, що включає будь-яке обладнання, яке має доступ в мережу Інтернет, та (б) без можливості створення Абонентом цифрової копії відповідних записів (крім транзитного зберігання, що вимагається для передачі у реальному часі, наприклад у буфері даних), та (в) Контент відображається за допомогою медіа-плеєра Провайдера у тому вигляді, у якому він був поданий з сервера Провайдера. Встановлені Провайдером правила перегляду Контенту доступні за адресою: http://oll.tv/terms та на Домашній сторінці Абонента.
 • Програмна послуга – формування пакетів програм телеканалів та забезпечення Абонентам можливості їх перегляду на підставі цього Договору, що здійснюється Провайдером на підставі належних йому ліцензій провайдера програмної послуги (з переліком ліцензій Провайдера та повним переліком телеканалів можна ознайомитись на сайті http://www.tv-net.com.ua/
 • Умови користування Програмною послугою визначаються цим Договором.
 • Сервіс – послуга Провайдера, що включає (і) доступ до перегляду Контенту та (іі) Програмну послугу. Сервіс надається як єдина послуга. Сервіс надається Абонентам для особистого некомерційного використання. Надання Сервісу можливе виключно за наявності підключення до мережі Інтернет та абонентського Обладнання (зокрема, STB), що знаходиться за адресою підключення Абонента, та виключно в межах території України. Сервіс надається під назвою «TV».
 • Set Top Box або STBабонентське обладнання, що надає Абоненту можливість використання Сервісу, а також будь-яке інше обладнання у тому числі SMART TV (далі також – “Обладнання“). Перелік Обладнання та технічні вимоги для доступу до Сервісу встановлюються Провайдером. Обладнання не може бути підключене за іншою адресою, ніж вказано в Заявці або до іншої телекомунікаційної мережі, ніж Телекомунікаційна мережа Агента.
 • Розрахунковий період – один календарний місяць.
 • Одиниця вимірювання Сервісу – одна доба.
 • Біллінгова система – програмно-апаратний комплекс Агента, що використовується для обліку Абонентів, а також угод з продажу Абонентам товарів та послуг, а також для відповідних розрахунків з Абонентами.
 • Усі інші терміни, що вживаються у цьому Договорі, відповідають визначенням, встановленим законодавством України.
 1. Предмет Договору
  • Відповідно до умов цього Договору Абонент замовляє відповідний пакет Сервісу Провайдера та оплачує його за чинним тарифом, а Провайдер надає замовлений Абонентом пакет Сервісу, у випадку виконання Абонентом вимог, визначених в цьому Договорі, зокрема п.3.1. Договору.
  • Для замовлення Сервісу Абонент підписує та подає Агенту Заявку. З моменту подання Заявки Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до цього Договору, на умовах викладених у ньому.
  • Обраний при підключенні Абонентом пакет Сервісу зазначається в Заявці. Абонент може змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу через подання відповідних Заявок у пунктах продажу послуг Агента, через Контакт-центр Агента (телефони якого розміщено на веб-сайтах Агента http://www.tv-net.com.ua/ , або через Домашню сторінку (за наявності технічної можливості). Звернення Абонента з номеру телефону Абонента та/або через Домашню сторінку Абонента вважаються волевиявленням Абонента, та не підлягає додатковому підтвердженню у будь-який спосіб.
  • Агент може надавати додаткові послуги Абоненту, пов’язані з наданням Сервісу.
 1. Умови та порядок надання Послуги

3.1.         Право на отримання Сервісу Абонент має за умови, якщо:

 • місце надання Сервісу знаходиться в зоні покриття Телекомунікаційної мережі;
 • Абонент подав Агенту Заявку;
 • Абонент має необхідне, справне і підключене до Телекомунікаційної мережі Обладнання;.
 • Абонентом укладено з Агентом договір на отримання телекомунікаційних послуг швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету,
 • Абонент не має заборгованості за надані Агентом телекомунікаційні послуги;
 • Абонент не має заборгованості за наданий Провайдером Сервіс.
 • Оплата за Сервіс Провайдера Абонентом проводиться одночасно (єдиним платежем) з оплатою телекомунікаційних послуг Агента. Вартість пакету Сервісу Провайдера за Розрахунковий період зазначається окремим рядком в рахунку за телекомунікаційні послуги Агента.
 • Провайдер та Агент зобов’язані забезпечити конфіденційність інформації, що передається Абонентом в ході отримання Сервісу, а також інформації, наданої Абонентом в ході приєднання або виконання умов цього Договору. Доступ до такої інформації Провайдер / Агент має право надавати в установленому законодавством порядку.
 • Абонент, надаючи персональні дані при приєднанні до цього Договору, дає Агенту та Провайдеру згоду на обробку своїх персональних даних з метою надання та обліку Сервісу, здійснення розрахунків, ведення претензійно-позовної роботи та іншої діяльності з погашення заборгованості Абонента, реалізації інших умов цього Договору, у тому числі на передачу таких персональних даних Провайдером та Агентом третім особам з зазначеною вище метою без будь-яких повідомлень Абонента. Провайдер та Агент гарантує захист інформації Абонента відповідно до чинного законодавства. Приєднуючись до цього Договору, Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних, зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий. Згода Абонента на обробку його персональних даних є чинною протягом дії цього Договору та протягом 5 (п’яти) наступних років після припинення його дії для Абонента.
 • Абонент може придбати Обладнання у Агента. Придбане Обладнання є власністю Абонента і у разі припинення отримання Послуги придбане Обладнання Агенту не повертається. Також Абонент може взяти Обладнання у тимчасове платне користування (оренду), на умовах розділу 10 цієї Угоди.
 • Сервіс може надаватися з врахуванням спеціальних умов, що розповсюджуються на будь-які спеціальні (акційні) пропозиції, та умови і строки яких визначаються у відповідних правилах проведення акцій (далі – спеціальні умови отримання Сервісу).
 1. Порядок розрахунків
  • Вартість Сервісу встановлюється Провайдером у національній валюті і доводиться до відома Абонента.
  • Оплата здійснюється у готівковій або безготівковій формі, за встановленими Провайдером тарифами, чинними у Розрахунковому періоді.
  • На підставі Заявки Агент вносить персональні данні Абонента як користувача Сервісу до Біллінгової системи.
  • Біллінгова система є єдиним джерелом інформації про обсяг наданих Абоненту пакетів Сервісу як в одиницях їх вимірювання, так і в одиницях вартості. Абонент погоджується, що під час вирішення спірних питань дані Біллінгової системи Провайдера матимуть перевагу над іншими даними.
  • Одиницею вартісного обліку спожитого Сервісу в Білінговій системі є гривня.
  • Умови цього Договору, тарифи, пакети Сервісу встановлюються Провайдером та можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу надається Провайдером через Агента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Агента http://www.tv-net.com.ua/
  • Плата включає в себе податки та збори, встановлені чинним законодавством України.
  • Абонент оплачує Сервіс на умовах попередньої та/або наступної оплати в залежності від існуючого порядку оплати ним телекомунікаційних послуг Агента.
  • В разі відсутності, станом на закінчення поточного Розрахункового періоду (відповідного звітного місяця) на Особовому рахунку Абонента, суми необхідної для внесення плати за виставленим Агентом рахунком (що включає Плату за Сервіс Провайдера та плату за телекомунікаційні послуги Агента, а також орендний платіж, у випадку, якщо Обладнання було надане Абоненту на умовах розділу 10 Договору) за наступний Розрахунковий період, надання Сервісу тимчасово припиняється в останній день закінчення поточного Розрахункового періоду. При цьому, Плата за Сервіс та орендна плата не нараховуються Абоненту впродовж всього періоду тимчасового припинення надання Сервісу.
  • Якщо Абонент не внесе кошти на свій Особовий рахунок і не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком місяця протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів, з дня тимчасового припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента. Припинення надання послуг та/або розірвання Договору не звільняє Абонента від оплати вже отриманих послуг та погашення заборгованості.
 1. Права та обов’язки Абонента
  • Абонент зобов’язаний:
   • мати необхідне та справне Обладнання, визначене Провайдером для отримання Сервісу;
   • своєчасно оплачувати Сервіс та телекомунікаційні послуги Агента;
   • стежити за станом свого Особового рахунку і не допускати нульового балансу, з метою уникнення призупинення / тимчасового припинення надання Сервісу; не використовувати Сервіс з метою публічного показу або в комерційних цілях. Абонент зобов’язаний користуватися Сервісом лише для власного некомерційного використання, виключно за допомогою Обладнання, та без права на відтворення (у тому числі копіювання/завантаження/зберігання на будь-яких носіях Абонента), а також без права на будь-яке інше використання, окрім передбаченого цим Договором. Абонент гарантує користування Послугою, не порушуючи чинне законодавство, а також права та законні інтереси правовласників Контенту та Програмної послуги. Абонент не має права здійснювати будь-які дії, що можуть будь-яким чином підпадати під визначення ретрансляції, по відношенню до телеканалів, що включені до складу Програмної послуги.
   • при виборі перегляду Контенту та Програмної послуги, Абонент керується власним волевиявленням. Вибираючи конкретний твір, Абонент тим самим підтверджує, що приймає на себе всю відповідальність за його перегляд.
   • виконувати умови цього Договору, зокрема, спеціальні умови отримання Сервісу, визначені у цьому Договорі.
  • Шляхом подання Заявки Абонент підтверджує, що отримав від Агента повну, достовірну та достатню інформацію про умови надання Сервісу.
  • Абонент має право:
   • змінювати пакети Сервісу не частіше одного разу на добу.
   • розірвати цей Договір в односторонньому порядку, шляхом особистого подання Агенту письмової заяви не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання.
   • перевіряти стан Особового рахунку, отримуючи інформацію у Агента або через Домашню сторінку за наявності технічної можливості.
   • звертатись у письмовій формі до Агента із заявами, повідомленнями і претензіями.
 1. Права та обов’язки Агента
  • Агент зобов’язується:
   • прийняти від Абонента Заявку згідно з обраним Абонентом пакетом Сервісу.
   • розміщувати на веб-сайтах Агента: http://www.tv-net.com.ua/ опис Сервісу, пакети Сервісу, інформацію щодо зміни тарифів, пакетів Сервісу, умов надання Сервісу, тощо.
   • вести достовірний облік послуг, що надаються Абоненту. Відображати дані щодо обсягу спожитих послуг на Домашній сторінці Абонента (за умови наявності технічної можливості).
   • повідомляти Абоненту про зміну умов цього Договору, тарифів, пакетів Сервісу, не менше ніж за 7 (сім) днів до такої зміни шляхом розміщення відповідної інформації на сайті http://www.tv-net.com.ua/
   • забезпечити цілодобову інформаційну підтримку щодо Сервісу за номерами, визначеними Агентом на веб-сайті http://www.tv-net.com.ua/
   • забезпечити можливість зміни пакету Сервісу за заявою Абонента.
  • Агент розміщує на веб-сайті http://www.tv-net.com.ua/ умови та порядок отримання додаткових послуг Агента, зокрема: підключення до послуги «OLL.TV», зміни пакетів Сервісу, налаштування обладнання та виконання інсталяційних робіт щодо Обладнання, тощо.
 1. Права та обов’язки Провайдера
  • Провайдер зобов’язується :
   • Надавати Абоненту доступ до обраних Абонентом пакетів Сервісу.
  • Провайдер має право:
   • змінювати кількість і/або перелік телепрограм, що входять до певного пакету Сервісу;
   • змінювати умови Договору, тарифи на Сервіс шляхом оприлюднення інформації на веб-сайті Агента http://www.tv-net.com.ua/ не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до такої зміни;
   • тимчасово припиняти надання Сервісу у випадку проведення профілактичних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 24 (двадцяти чотирьох) годин на місяць;
   • тимчасово припиняти надання Сервісу через Агента, у випадку проведення будь-яких аварійно-ремонтних робіт, в тому числі на Телекомунікаційні мережі, але не більше 48 (сорока восьми) годин на місяць;
   • через Агента має право тимчасово припинити надання Абоненту Сервісу за цим Договором за наявності підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; через Агента має право повністю припинити надання Сервісу у таких випадках: (і) порушення Абонентом п. 5.1 цього Договору; (іі) за наявності інших підстав, передбачених цим Договором або чинним законодавством; (ііі) якщо дії Абонента створюють загрозу для нормального функціонування Сервісу; (iv) відзив Абонентом згоди на обробку його персональних даних; (vi) втрата чинності ліцензій, дозволів та ліцензійних угод, необхідних Провайдеру для забезпечення функціонування Сервісу, (v)у випадку порушення Абонентом вимог, передбачених правилами користування Сервісом та Контентом, визначених цим Договором.
 1. Строк дії, умови припинення надання Сервісу, розірвання Договору
  • Цей Договір набирає чинності з дати, зазначеної у Заявці і автоматично продовжує свою дію до дати припинення цього Договору за ініціативою Абонента або на інших умовах, передбачених цим Договором.
  • Якщо Абонент не внесе кошти на свій Особовий рахунок і не погасить заборгованість за своїм Особовим рахунком місяця протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів, з дня тимчасового припинення надання Сервісу, цей Договір з Абонентом автоматично розривається з зазначеної вище дати без будь-якого додаткового повідомлення Абонента..
  • Припинення з будь-яких підстав дії договору про надання телекомунікаційних послуг швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету між Абонентом та Агентом веде до автоматичного дострокового припинення цього Договору. При цьому Провайдер/Агент не зобов’язані окремо попереджати Абонента про припинення цього Договору.
  • У разі використання Абонентом Сервісу з метою публічного показу або в комерційних цілях цей Договір автоматично розривається з дати виявлення такого порушення без будь-якого повідомлення Абонента. Абонент погоджується, що у цьому випадку до нього можуть бути заявлені вимоги щодо відшкодування збитків, які він зобов’язаний задовольнити у повному обсязі, у строки що будуть зазначені додатково.
  • Укладання цього Договору з боку Абонента означає повне прийняття Абонентом всіх його умов, зокрема спеціальних умов отримання Сервісу, визначених у Заявці, та цьому Договорі.
  • Абонент, який після зміни Провайдером умов Договору, тарифів, пакетів Сервісу продовжує отримувати Сервіс вважається таким, що прийняв зміни до Договору без заперечень.
  • Абонент має право розірвати Договір, письмово попередивши Агента про свій намір не менше ніж за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати розірвання.
 1. Відповідальність сторін та вирішення суперечок
  • Абонент несе відповідальність у повному обсязі за збитки заподіяні Агенту або Провайдеру внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору, що виникли з вини Абонента.
  • Абонент несе відповідальність за достовірність відомостей, вказаних у Заявці.
  • Агент та Провайдер звільняються від відповідальності у випадках:
   • Втрати, крадіжки або в інших випадках вибуття з володіння Абонента Обладнання.
   • Виникнення перешкод, що ускладнюють прийом телепрограм з певного місця, де розміщено Обладнання.
   • Проведення ремонтних або профілактичних робіт телеканалом (ами).
   • Вихід з ладу Обладнання з будь-яких причин.
   • Змін, викривлень, порушень, перерв або будь-яких затримок у надані Сервісу, викликаних природними явищами.
  • Провайдер та Агент не несуть відповідальності:
   • За зміст інформації, що міститься в Сервісі.
   • За будь-які зміни в режимах мовлення телерадіоорганізацій.
   • Якщо відсутність або низька якість доступу до Сервісу є результатом порушення з боку Абонента правил користування Обладнанням.
   • За якість Сервісу і перерву в його наданні у випадках:
    • перешкоди під час поширення телепрограм, що виникли з вини телевізійного передавального центру, супутників зв’язку або з інших причин, на які Провайдер не має змоги впливати;
    • нестабільного електропостачання в місці розташування обладнання телекомунікаційної мережі;
    • інших аварійних та непередбачуваних ситуаціях.
   • У випадку вирішення суперечок з питань, що є предметом цього Договору чи в зв’язку з ним, Сторони вживатимуть заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.
   • Сторони, у разі виникнення розбіжностей в ході виконання Договору, вирішують виниклі проблеми шляхом переговорів, а в разі неможливості досягнення згоди – у встановленому законодавством порядку.
   • Заяви і скарги щодо Сервісу подаються Абонентом через Центри обслуговування Абонентів Агента за місцем розташування кінцевого обладнання Абонента.
   • Абонент розуміє і погоджується, що Агент та Провайдер не несуть відповідальності та не дають жодних гарантій та/або запевнень щодо наповнення та зміст Сервісу, який надається «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ» (тобто Абонент отримує послугу в обсязі та якості, що існує на момент доступу до Сервісу, з будь-якими недоліками та перевагами, які існували на момент надання послуги без жодних гарантій щодо якості та обсягів Сервісу зі сторони Агента та Провайдера).
   • Абонент розуміє і погоджується з тим, що будь-які телепрограми/телепередачі/телеканали/твори, що входять до Сервісу можуть бути видалені, замінені або переміщені, а також, що телеканали включені до програмної послуги можуть проводити профілактичні та відновлювальні роботи, протягом яких доступ до таких телеканалів є обмеженим (без попередження та без погодження з Абонентом). Агент та Провайдер не несуть відповідальність за відповідність Сервісу цілком або їх частин (служб) очікуванням Абонента, припинення доступу Абонента до Сервісу, збереження логіна і пароля Абонента, збитки, які виникли у Абонента через технічні збої апаратного або програмного забезпечення.
 1. Додаткові умови використання Обладнання, у випадку отримання його Абонентом на умовах оренди.
 • У порядку та на умовах, визначених цим Договором, для створення технічної можливості для доступу та використання Сервісу Агент в інтересах і за рахунок Провайдера зобов’язується передати Абоненту, а Абонент зобов’язується прийняти Обладнання у тимчасове платне користування (оренду).
 • Для замовлення отримання Обладнання в оренду Абонент підписує та подає Агенту Заявку. З моменту подання Заявки Абонент вважається таким, що ознайомився з умовами цього Договору, погодився з ними та приєднався до даного Договору, на умовах викладених у ньому.
 • Опис Обладнання, його вартість, комплектація на момент передачі Абоненту визначаються у Акті приймання-передачі Обладнання в оренду.
 • Абонент зобов’язується використовувати Обладнання виключно для отримання Сервісу із дотриманням правил та умов експлуатації відповідно до технічної документації на Обладнання.
 • Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Обладнання переходить до Абонента з дати підписання Акту приймання-передачі Обладнання в оренду і до моменту повернення Обладнання Агенту.
 • Передача Обладнання в оренду не передбачає передачі Абоненту права власності на нього. Власником Обладнання залишається Провайдер, а Абонент користується відповідним Обладнанням протягом строку дії даного Договору.
 • Абонент не має права здавати Обладнання в суборенду, передавати його у користування чи володіння третім особам, передавати свої права та обов’язки за даним Договором третім особам.
 • Абонент зобов’язується повернути Обладнання у повній комплектації, в працездатному (справному), цілісному стані, з урахуванням нормального зносу не пізніше останнього дня строку даного Договору, якщо умовами пакету/тарифу не встановлено більш тривалий строк. У разі порушення строків повернення Обладнання, Абонент повинен відшкодувати звичайну вартість такого Обладнання (комплектуючих) згідно тарифів, встановлених Провайдером та чинних на дату нарахування суми до сплати. Інформація про чинні тарифи надається Провайдером через Агента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Агента http://www.tv-net.com.ua/.
 • Абонент зобов’язується сплачувати орендну плату за весь час користування Обладнанням у готівковій або безготівковій формі, за встановленими Провайдером тарифами, чинними у Розрахунковому періоді.
 • Орендна плата сплачується Абонентом у строки та в порядку, визначеному Договором для оплати за Сервіс.
 • Умови даного Договору, тарифи за оренду Обладнання встановлюються Провайдером та можуть змінюватися Провайдером в односторонньому порядку. Інформація про зміну умов даного Договору, тарифів за оренду Обладнання надається Провайдером через Агента не пізніше ніж за 7 (сім) днів до моменту запровадження цих змін шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Агента http://www.tv-net.com.ua/
 • Порядок обслуговування Обладнання:
  • У разі виходу Обладнання з ладу протягом строку дії даного Договору Абонент має звернутись до будь-якого відділення продажу послуг та обслуговування споживачів Агента із запитом щодо обслуговування такого Обладнання. Доставка Обладнання у відділення продажу послуг та обслуговування споживачів Агента здійснюється Абонентом самостійно і за свій рахунок.
  • Агент зобов’язаний здійснити заміну несправного Обладнання без сплати Абонентом будь-яких додаткових платежів за таких умов:
 • відповідність серійного номеру Обладнання;
 • наявність заводських пломб та ярликів;
 • наявність повної комплектації упаковки, інструкції, з’єднувальних кабелів, тощо, у тому числі наявність пульта ДУ у задовільному стані;
 • відсутність слідів фізичного пошкодження; у тому числі відсутність значних подряпин на корпусі Обладнання та комплектуючих;
 • відсутність на системних роз’ємах ушкоджень, вологи;
 • відсутність усередині Обладнання сторонніх предметів.
  • У разі, якщо Обладнання не відповідає хоча б одній вимозі, вказаній в п. 10.12 даного Договору, Абонент зобов’язаний відшкодувати звичайну вартість такого Обладнання (комплектуючих) згідно тарифів, встановлених Провайдером та чинних на дату нарахування суми до сплати, після чого Агент зобов’язаний здійснити заміну несправного Обладнання.
 • Строки заміни Обладнання залежать від фактичної наявності запасного фонду за місцем звернення Абонента.

Публічний абонентський договір про надання послуг OLL.TV (редакція від 20.05.2015 р.)